ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی سلیمی، مجید خلیلی، سید سعادت الله صالحی، (1393). تحلیل میزان توسعه یافتگی شهرهای میزبان گردشگران ورزشی خارجی در کشور بر اساس عوامل جذب با استفاده از روش TAXONOMY، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 6(26)، 123-146. magiran.com/p1373282
Mehdi Salimi, Majid Khalili, Seyed Saadat Allah Salehi, (2015). Analyzing the Degree of Foreign Sport Tourists Host Citie's Development from Attraction Factors Viewpoint Using TAXONOMY Method, Journal of Sport Management Review, 6(26), 123-146. magiran.com/p1373282
مهدی سلیمی، مجید خلیلی، سید سعادت الله صالحی، تحلیل میزان توسعه یافتگی شهرهای میزبان گردشگران ورزشی خارجی در کشور بر اساس عوامل جذب با استفاده از روش TAXONOMY. مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 1393؛ 6(26): 123-146. magiran.com/p1373282
Mehdi Salimi, Majid Khalili, Seyed Saadat Allah Salehi, Analyzing the Degree of Foreign Sport Tourists Host Citie's Development from Attraction Factors Viewpoint Using TAXONOMY Method, Journal of Sport Management Review, 2015; 6(26): 123-146. magiran.com/p1373282
مهدی سلیمی، مجید خلیلی، سید سعادت الله صالحی، "تحلیل میزان توسعه یافتگی شهرهای میزبان گردشگران ورزشی خارجی در کشور بر اساس عوامل جذب با استفاده از روش TAXONOMY"، مجله مطالعات مدیریت ورزشی 6، شماره 26 (1393): 123-146. magiran.com/p1373282
Mehdi Salimi, Majid Khalili, Seyed Saadat Allah Salehi, "Analyzing the Degree of Foreign Sport Tourists Host Citie's Development from Attraction Factors Viewpoint Using TAXONOMY Method", Journal of Sport Management Review 6, no.26 (2015): 123-146. magiran.com/p1373282
مهدی سلیمی، مجید خلیلی، سید سعادت الله صالحی، (1393). 'تحلیل میزان توسعه یافتگی شهرهای میزبان گردشگران ورزشی خارجی در کشور بر اساس عوامل جذب با استفاده از روش TAXONOMY'، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 6(26)، صص.123-146. magiran.com/p1373282
Mehdi Salimi, Majid Khalili, Seyed Saadat Allah Salehi, (2015). 'Analyzing the Degree of Foreign Sport Tourists Host Citie's Development from Attraction Factors Viewpoint Using TAXONOMY Method', Journal of Sport Management Review, 6(26), pp.123-146. magiran.com/p1373282
مهدی سلیمی؛ مجید خلیلی؛ سید سعادت الله صالحی. "تحلیل میزان توسعه یافتگی شهرهای میزبان گردشگران ورزشی خارجی در کشور بر اساس عوامل جذب با استفاده از روش TAXONOMY". مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 6 ،26 ، 1393، 123-146. magiran.com/p1373282
Mehdi Salimi; Majid Khalili; Seyed Saadat Allah Salehi. "Analyzing the Degree of Foreign Sport Tourists Host Citie's Development from Attraction Factors Viewpoint Using TAXONOMY Method", Journal of Sport Management Review, 6, 26, 2015, 123-146. magiran.com/p1373282
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال