ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه سعادتمند، احمد همتا، عبدالرحیم صادقی، فتح الله محقق، (1393). بررسی همراهی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدrs2234693 در ژن گیرنده آلفای استروژن با سرطان پستان در استان مرکزی، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 17(12)، 32-38. magiran.com/p1373892
Saadatmand, Hamta, Sadeghi , Mohaghghegh, (2015). Study on association of Single Nucleotide Polymorphism in ESRα Gene rs2234693 With Breast Cancer in Markazi Province, Arak Medical University Journal, 17(12), 32-38. magiran.com/p1373892
سمیه سعادتمند، احمد همتا، عبدالرحیم صادقی، فتح الله محقق، بررسی همراهی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدrs2234693 در ژن گیرنده آلفای استروژن با سرطان پستان در استان مرکزی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1393؛ 17(12): 32-38. magiran.com/p1373892
Saadatmand, Hamta, Sadeghi , Mohaghghegh, Study on association of Single Nucleotide Polymorphism in ESRα Gene rs2234693 With Breast Cancer in Markazi Province, Arak Medical University Journal, 2015; 17(12): 32-38. magiran.com/p1373892
سمیه سعادتمند، احمد همتا، عبدالرحیم صادقی، فتح الله محقق، "بررسی همراهی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدrs2234693 در ژن گیرنده آلفای استروژن با سرطان پستان در استان مرکزی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 17، شماره 12 (1393): 32-38. magiran.com/p1373892
Saadatmand, Hamta, Sadeghi , Mohaghghegh, "Study on association of Single Nucleotide Polymorphism in ESRα Gene rs2234693 With Breast Cancer in Markazi Province", Arak Medical University Journal 17, no.12 (2015): 32-38. magiran.com/p1373892
سمیه سعادتمند، احمد همتا، عبدالرحیم صادقی، فتح الله محقق، (1393). 'بررسی همراهی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدrs2234693 در ژن گیرنده آلفای استروژن با سرطان پستان در استان مرکزی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 17(12)، صص.32-38. magiran.com/p1373892
Saadatmand, Hamta, Sadeghi , Mohaghghegh, (2015). 'Study on association of Single Nucleotide Polymorphism in ESRα Gene rs2234693 With Breast Cancer in Markazi Province', Arak Medical University Journal, 17(12), pp.32-38. magiran.com/p1373892
سمیه سعادتمند؛ احمد همتا؛ عبدالرحیم صادقی؛ فتح الله محقق. "بررسی همراهی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدrs2234693 در ژن گیرنده آلفای استروژن با سرطان پستان در استان مرکزی". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 17 ،12 ، 1393، 32-38. magiran.com/p1373892
Saadatmand; Hamta; Sadeghi ; Mohaghghegh. "Study on association of Single Nucleotide Polymorphism in ESRα Gene rs2234693 With Breast Cancer in Markazi Province", Arak Medical University Journal, 17, 12, 2015, 32-38. magiran.com/p1373892
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال