ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بتول نحریر، یاسر سعید، عباس عبادی، محمد نجفلو، هادی خوشاب، حسین محمودی، اکبر مظفر پور، (1393). مقایسه ی وضعیت هوش اخلاقی پرستاران در بیمارستان های نظامی و غیر نظامی، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 7(6)، 59-68. magiran.com/p1373911
Batool Nehrir, Yaser Saeid , Abbas Ebadi, Mohammad Najafloo, Hadi Khoshab, Hossein Mahmoodi, Akbar Mozafarpoor, (2015). A comparison of the moral intelligence of nurses in civilian and military hospitals, Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 7(6), 59-68. magiran.com/p1373911
بتول نحریر، یاسر سعید، عباس عبادی، محمد نجفلو، هادی خوشاب، حسین محمودی، اکبر مظفر پور، مقایسه ی وضعیت هوش اخلاقی پرستاران در بیمارستان های نظامی و غیر نظامی. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 1393؛ 7(6): 59-68. magiran.com/p1373911
Batool Nehrir, Yaser Saeid , Abbas Ebadi, Mohammad Najafloo, Hadi Khoshab, Hossein Mahmoodi, Akbar Mozafarpoor, A comparison of the moral intelligence of nurses in civilian and military hospitals, Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 2015; 7(6): 59-68. magiran.com/p1373911
بتول نحریر، یاسر سعید، عباس عبادی، محمد نجفلو، هادی خوشاب، حسین محمودی، اکبر مظفر پور، "مقایسه ی وضعیت هوش اخلاقی پرستاران در بیمارستان های نظامی و غیر نظامی"، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی 7، شماره 6 (1393): 59-68. magiran.com/p1373911
Batool Nehrir, Yaser Saeid , Abbas Ebadi, Mohammad Najafloo, Hadi Khoshab, Hossein Mahmoodi, Akbar Mozafarpoor, "A comparison of the moral intelligence of nurses in civilian and military hospitals", Journal of Medical Ethics and History of Medicine 7, no.6 (2015): 59-68. magiran.com/p1373911
بتول نحریر، یاسر سعید، عباس عبادی، محمد نجفلو، هادی خوشاب، حسین محمودی، اکبر مظفر پور، (1393). 'مقایسه ی وضعیت هوش اخلاقی پرستاران در بیمارستان های نظامی و غیر نظامی'، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 7(6)، صص.59-68. magiran.com/p1373911
Batool Nehrir, Yaser Saeid , Abbas Ebadi, Mohammad Najafloo, Hadi Khoshab, Hossein Mahmoodi, Akbar Mozafarpoor, (2015). 'A comparison of the moral intelligence of nurses in civilian and military hospitals', Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 7(6), pp.59-68. magiran.com/p1373911
بتول نحریر؛ یاسر سعید؛ عباس عبادی؛ محمد نجفلو؛ هادی خوشاب؛ حسین محمودی؛ اکبر مظفر پور. "مقایسه ی وضعیت هوش اخلاقی پرستاران در بیمارستان های نظامی و غیر نظامی". مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 7 ،6 ، 1393، 59-68. magiran.com/p1373911
Batool Nehrir; Yaser Saeid ; Abbas Ebadi; Mohammad Najafloo; Hadi Khoshab; Hossein Mahmoodi; Akbar Mozafarpoor. "A comparison of the moral intelligence of nurses in civilian and military hospitals", Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 7, 6, 2015, 59-68. magiran.com/p1373911
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال