ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد هراتی، (1392). بررسی رابطه «بسط رزق» و «بغی» در قرآن از منظر تفسیر فریقین، مجله پژوهش علوم انسانی، 14(34)، 129. magiran.com/p1374195
M.J. Harati, (2014). The Interpretive Perspectives of Sects on the Relationship between the Amplification of Provision and Revolt in the Holy Quran, Research Journal in Humanities, 14(34), 129. magiran.com/p1374195
محمد جواد هراتی، بررسی رابطه «بسط رزق» و «بغی» در قرآن از منظر تفسیر فریقین. مجله پژوهش علوم انسانی، 1392؛ 14(34): 129. magiran.com/p1374195
M.J. Harati, The Interpretive Perspectives of Sects on the Relationship between the Amplification of Provision and Revolt in the Holy Quran, Research Journal in Humanities, 2014; 14(34): 129. magiran.com/p1374195
محمد جواد هراتی، "بررسی رابطه «بسط رزق» و «بغی» در قرآن از منظر تفسیر فریقین"، مجله پژوهش علوم انسانی 14، شماره 34 (1392): 129. magiran.com/p1374195
M.J. Harati, "The Interpretive Perspectives of Sects on the Relationship between the Amplification of Provision and Revolt in the Holy Quran", Research Journal in Humanities 14, no.34 (2014): 129. magiran.com/p1374195
محمد جواد هراتی، (1392). 'بررسی رابطه «بسط رزق» و «بغی» در قرآن از منظر تفسیر فریقین'، مجله پژوهش علوم انسانی، 14(34)، صص.129. magiran.com/p1374195
M.J. Harati, (2014). 'The Interpretive Perspectives of Sects on the Relationship between the Amplification of Provision and Revolt in the Holy Quran', Research Journal in Humanities, 14(34), pp.129. magiran.com/p1374195
محمد جواد هراتی. "بررسی رابطه «بسط رزق» و «بغی» در قرآن از منظر تفسیر فریقین". مجله پژوهش علوم انسانی، 14 ،34 ، 1392، 129. magiran.com/p1374195
M.J. Harati. "The Interpretive Perspectives of Sects on the Relationship between the Amplification of Provision and Revolt in the Holy Quran", Research Journal in Humanities, 14, 34, 2014, 129. magiran.com/p1374195
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال