ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه فرامرزی، افسانه بختیاری، هاجر پاشا، مولود آقاجانی دلاور، هاجر سلملیان، فاطمه نصیری امیری، مریم نیکپور، فریده محسن زاده لداری، (1393). بررسی عوامل موثر بر موفقیت در امتحان جامع دانشجویان مامایی، دو فصلنامه آموزش پزشکی، 3(1)، 52-58. magiran.com/p1374220
Mahboubeh Faramarzi, Afsaneh Bakhtiari , Hajar Pasha, Moulood Agajani Delavar, Hajar Salmalian, Fatemeh Nasiri Amiri, Maryam Nikpour, Farideh Mohsenzadeh Ladari, (2015). Effective Factors on Successful Comprehensive Exam in Midwifery Students, Journal of Medical Education, 3(1), 52-58. magiran.com/p1374220
محبوبه فرامرزی، افسانه بختیاری، هاجر پاشا، مولود آقاجانی دلاور، هاجر سلملیان، فاطمه نصیری امیری، مریم نیکپور، فریده محسن زاده لداری، بررسی عوامل موثر بر موفقیت در امتحان جامع دانشجویان مامایی. دو فصلنامه آموزش پزشکی، 1393؛ 3(1): 52-58. magiran.com/p1374220
Mahboubeh Faramarzi, Afsaneh Bakhtiari , Hajar Pasha, Moulood Agajani Delavar, Hajar Salmalian, Fatemeh Nasiri Amiri, Maryam Nikpour, Farideh Mohsenzadeh Ladari, Effective Factors on Successful Comprehensive Exam in Midwifery Students, Journal of Medical Education, 2015; 3(1): 52-58. magiran.com/p1374220
محبوبه فرامرزی، افسانه بختیاری، هاجر پاشا، مولود آقاجانی دلاور، هاجر سلملیان، فاطمه نصیری امیری، مریم نیکپور، فریده محسن زاده لداری، "بررسی عوامل موثر بر موفقیت در امتحان جامع دانشجویان مامایی"، دو فصلنامه آموزش پزشکی 3، شماره 1 (1393): 52-58. magiran.com/p1374220
Mahboubeh Faramarzi, Afsaneh Bakhtiari , Hajar Pasha, Moulood Agajani Delavar, Hajar Salmalian, Fatemeh Nasiri Amiri, Maryam Nikpour, Farideh Mohsenzadeh Ladari, "Effective Factors on Successful Comprehensive Exam in Midwifery Students", Journal of Medical Education 3, no.1 (2015): 52-58. magiran.com/p1374220
محبوبه فرامرزی، افسانه بختیاری، هاجر پاشا، مولود آقاجانی دلاور، هاجر سلملیان، فاطمه نصیری امیری، مریم نیکپور، فریده محسن زاده لداری، (1393). 'بررسی عوامل موثر بر موفقیت در امتحان جامع دانشجویان مامایی'، دو فصلنامه آموزش پزشکی، 3(1)، صص.52-58. magiran.com/p1374220
Mahboubeh Faramarzi, Afsaneh Bakhtiari , Hajar Pasha, Moulood Agajani Delavar, Hajar Salmalian, Fatemeh Nasiri Amiri, Maryam Nikpour, Farideh Mohsenzadeh Ladari, (2015). 'Effective Factors on Successful Comprehensive Exam in Midwifery Students', Journal of Medical Education, 3(1), pp.52-58. magiran.com/p1374220
محبوبه فرامرزی؛ افسانه بختیاری؛ هاجر پاشا؛ مولود آقاجانی دلاور؛ هاجر سلملیان؛ فاطمه نصیری امیری؛ مریم نیکپور؛ فریده محسن زاده لداری. "بررسی عوامل موثر بر موفقیت در امتحان جامع دانشجویان مامایی". دو فصلنامه آموزش پزشکی، 3 ،1 ، 1393، 52-58. magiran.com/p1374220
Mahboubeh Faramarzi; Afsaneh Bakhtiari ; Hajar Pasha; Moulood Agajani Delavar; Hajar Salmalian; Fatemeh Nasiri Amiri; Maryam Nikpour; Farideh Mohsenzadeh Ladari. "Effective Factors on Successful Comprehensive Exam in Midwifery Students", Journal of Medical Education, 3, 1, 2015, 52-58. magiran.com/p1374220
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال