ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا جمشیدی فر، امید صادقی، مرتضی نصیری، غلامرضا عسکری، زهرا مقصودی، فریبرز خوروش، (1393). ارتباط بین میگرن و بیماری های قلبی عروقی: مروری بر شواهد، مجله تعالی بالینی، 3(1)، 1-11. magiran.com/p1374371
Fariba Jamshidifar, Omid Sadeghi, Morteza Nasiri, Gholamreza Askari, Zahra Maghsoudi, Fariborze Khorvash, (2014). The relationship between migraine and cardiovascular diseases: review on evidence, Clinical Excellence, 3(1), 1-11. magiran.com/p1374371
فریبا جمشیدی فر، امید صادقی، مرتضی نصیری، غلامرضا عسکری، زهرا مقصودی، فریبرز خوروش، ارتباط بین میگرن و بیماری های قلبی عروقی: مروری بر شواهد. مجله تعالی بالینی، 1393؛ 3(1): 1-11. magiran.com/p1374371
Fariba Jamshidifar, Omid Sadeghi, Morteza Nasiri, Gholamreza Askari, Zahra Maghsoudi, Fariborze Khorvash, The relationship between migraine and cardiovascular diseases: review on evidence, Clinical Excellence, 2014; 3(1): 1-11. magiran.com/p1374371
فریبا جمشیدی فر، امید صادقی، مرتضی نصیری، غلامرضا عسکری، زهرا مقصودی، فریبرز خوروش، "ارتباط بین میگرن و بیماری های قلبی عروقی: مروری بر شواهد"، مجله تعالی بالینی 3، شماره 1 (1393): 1-11. magiran.com/p1374371
Fariba Jamshidifar, Omid Sadeghi, Morteza Nasiri, Gholamreza Askari, Zahra Maghsoudi, Fariborze Khorvash, "The relationship between migraine and cardiovascular diseases: review on evidence", Clinical Excellence 3, no.1 (2014): 1-11. magiran.com/p1374371
فریبا جمشیدی فر، امید صادقی، مرتضی نصیری، غلامرضا عسکری، زهرا مقصودی، فریبرز خوروش، (1393). 'ارتباط بین میگرن و بیماری های قلبی عروقی: مروری بر شواهد'، مجله تعالی بالینی، 3(1)، صص.1-11. magiran.com/p1374371
Fariba Jamshidifar, Omid Sadeghi, Morteza Nasiri, Gholamreza Askari, Zahra Maghsoudi, Fariborze Khorvash, (2014). 'The relationship between migraine and cardiovascular diseases: review on evidence', Clinical Excellence, 3(1), pp.1-11. magiran.com/p1374371
فریبا جمشیدی فر؛ امید صادقی؛ مرتضی نصیری؛ غلامرضا عسکری؛ زهرا مقصودی؛ فریبرز خوروش. "ارتباط بین میگرن و بیماری های قلبی عروقی: مروری بر شواهد". مجله تعالی بالینی، 3 ،1 ، 1393، 1-11. magiran.com/p1374371
Fariba Jamshidifar; Omid Sadeghi; Morteza Nasiri; Gholamreza Askari; Zahra Maghsoudi; Fariborze Khorvash. "The relationship between migraine and cardiovascular diseases: review on evidence", Clinical Excellence, 3, 1, 2014, 1-11. magiran.com/p1374371
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال