ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق خداویسی، فائزه محمدی، شیرین سادات هاشمی فشارکی، شهلا سمعیی فرد، پیمان سلیمانی، حمید بدلی، (1393). اهمیت مقاومت های دارویی در بیوفیلم کاندیدایی، مجله تعالی بالینی، 3(1)، 58-71. magiran.com/p1374375
Sadegh Khodavaisy, Faezeh Mohammadi, Shirinsadat Hashemi Fesharaki, Shahla Samieeifard, Peyman Solimani, Hamid Badali, (2014). Candida biofilms and their less susceptibility to antifungal drugs, Clinical Excellence, 3(1), 58-71. magiran.com/p1374375
صادق خداویسی، فائزه محمدی، شیرین سادات هاشمی فشارکی، شهلا سمعیی فرد، پیمان سلیمانی، حمید بدلی، اهمیت مقاومت های دارویی در بیوفیلم کاندیدایی. مجله تعالی بالینی، 1393؛ 3(1): 58-71. magiran.com/p1374375
Sadegh Khodavaisy, Faezeh Mohammadi, Shirinsadat Hashemi Fesharaki, Shahla Samieeifard, Peyman Solimani, Hamid Badali, Candida biofilms and their less susceptibility to antifungal drugs, Clinical Excellence, 2014; 3(1): 58-71. magiran.com/p1374375
صادق خداویسی، فائزه محمدی، شیرین سادات هاشمی فشارکی، شهلا سمعیی فرد، پیمان سلیمانی، حمید بدلی، "اهمیت مقاومت های دارویی در بیوفیلم کاندیدایی"، مجله تعالی بالینی 3، شماره 1 (1393): 58-71. magiran.com/p1374375
Sadegh Khodavaisy, Faezeh Mohammadi, Shirinsadat Hashemi Fesharaki, Shahla Samieeifard, Peyman Solimani, Hamid Badali, "Candida biofilms and their less susceptibility to antifungal drugs", Clinical Excellence 3, no.1 (2014): 58-71. magiran.com/p1374375
صادق خداویسی، فائزه محمدی، شیرین سادات هاشمی فشارکی، شهلا سمعیی فرد، پیمان سلیمانی، حمید بدلی، (1393). 'اهمیت مقاومت های دارویی در بیوفیلم کاندیدایی'، مجله تعالی بالینی، 3(1)، صص.58-71. magiran.com/p1374375
Sadegh Khodavaisy, Faezeh Mohammadi, Shirinsadat Hashemi Fesharaki, Shahla Samieeifard, Peyman Solimani, Hamid Badali, (2014). 'Candida biofilms and their less susceptibility to antifungal drugs', Clinical Excellence, 3(1), pp.58-71. magiran.com/p1374375
صادق خداویسی؛ فائزه محمدی؛ شیرین سادات هاشمی فشارکی؛ شهلا سمعیی فرد؛ پیمان سلیمانی؛ حمید بدلی. "اهمیت مقاومت های دارویی در بیوفیلم کاندیدایی". مجله تعالی بالینی، 3 ،1 ، 1393، 58-71. magiran.com/p1374375
Sadegh Khodavaisy; Faezeh Mohammadi; Shirinsadat Hashemi Fesharaki; Shahla Samieeifard; Peyman Solimani; Hamid Badali. "Candida biofilms and their less susceptibility to antifungal drugs", Clinical Excellence, 3, 1, 2014, 58-71. magiran.com/p1374375
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال