ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم عبداللهی، طاهره شکوهی، مجتبی نبیلی، (1393). پیشرفت های سیستم های کشت خون در تشخیص فونجمی از گذشته تاکنون، مجله تعالی بالینی، 3(1)، 87-107. magiran.com/p1374377
Akram Abdollahi, Tahere Shokohi, Mojtaba Nabili, (2014). Development in blood culture system to detect fungemia from past until now, Clinical Excellence, 3(1), 87-107. magiran.com/p1374377
اکرم عبداللهی، طاهره شکوهی، مجتبی نبیلی، پیشرفت های سیستم های کشت خون در تشخیص فونجمی از گذشته تاکنون. مجله تعالی بالینی، 1393؛ 3(1): 87-107. magiran.com/p1374377
Akram Abdollahi, Tahere Shokohi, Mojtaba Nabili, Development in blood culture system to detect fungemia from past until now, Clinical Excellence, 2014; 3(1): 87-107. magiran.com/p1374377
اکرم عبداللهی، طاهره شکوهی، مجتبی نبیلی، "پیشرفت های سیستم های کشت خون در تشخیص فونجمی از گذشته تاکنون"، مجله تعالی بالینی 3، شماره 1 (1393): 87-107. magiran.com/p1374377
Akram Abdollahi, Tahere Shokohi, Mojtaba Nabili, "Development in blood culture system to detect fungemia from past until now", Clinical Excellence 3, no.1 (2014): 87-107. magiran.com/p1374377
اکرم عبداللهی، طاهره شکوهی، مجتبی نبیلی، (1393). 'پیشرفت های سیستم های کشت خون در تشخیص فونجمی از گذشته تاکنون'، مجله تعالی بالینی، 3(1)، صص.87-107. magiran.com/p1374377
Akram Abdollahi, Tahere Shokohi, Mojtaba Nabili, (2014). 'Development in blood culture system to detect fungemia from past until now', Clinical Excellence, 3(1), pp.87-107. magiran.com/p1374377
اکرم عبداللهی؛ طاهره شکوهی؛ مجتبی نبیلی. "پیشرفت های سیستم های کشت خون در تشخیص فونجمی از گذشته تاکنون". مجله تعالی بالینی، 3 ،1 ، 1393، 87-107. magiran.com/p1374377
Akram Abdollahi; Tahere Shokohi; Mojtaba Nabili. "Development in blood culture system to detect fungemia from past until now", Clinical Excellence, 3, 1, 2014, 87-107. magiran.com/p1374377
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال