ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاروق امین مظفری، رحیم یوسفی اقدم، (1393). عوامل موثر بر نقش مدیران گروه های آموزشی: مطالعه موردی دانشگاه تبریز، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 20(2)، 143-165. magiran.com/p1374456
Dr. Farough Amin Mozaffari, Rahim Yousefi Aghdam, (2014). Factors Affecting the Role of Department Chairs in University of Tabriz: Department Chairs Perspectives, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 20(2), 143-165. magiran.com/p1374456
فاروق امین مظفری، رحیم یوسفی اقدم، عوامل موثر بر نقش مدیران گروه های آموزشی: مطالعه موردی دانشگاه تبریز. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 1393؛ 20(2): 143-165. magiran.com/p1374456
Dr. Farough Amin Mozaffari, Rahim Yousefi Aghdam, Factors Affecting the Role of Department Chairs in University of Tabriz: Department Chairs Perspectives, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 2014; 20(2): 143-165. magiran.com/p1374456
فاروق امین مظفری، رحیم یوسفی اقدم، "عوامل موثر بر نقش مدیران گروه های آموزشی: مطالعه موردی دانشگاه تبریز"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 20، شماره 2 (1393): 143-165. magiran.com/p1374456
Dr. Farough Amin Mozaffari, Rahim Yousefi Aghdam, "Factors Affecting the Role of Department Chairs in University of Tabriz: Department Chairs Perspectives", Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education 20, no.2 (2014): 143-165. magiran.com/p1374456
فاروق امین مظفری، رحیم یوسفی اقدم، (1393). 'عوامل موثر بر نقش مدیران گروه های آموزشی: مطالعه موردی دانشگاه تبریز'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 20(2)، صص.143-165. magiran.com/p1374456
Dr. Farough Amin Mozaffari, Rahim Yousefi Aghdam, (2014). 'Factors Affecting the Role of Department Chairs in University of Tabriz: Department Chairs Perspectives', Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 20(2), pp.143-165. magiran.com/p1374456
فاروق امین مظفری؛ رحیم یوسفی اقدم. "عوامل موثر بر نقش مدیران گروه های آموزشی: مطالعه موردی دانشگاه تبریز". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 20 ،2 ، 1393، 143-165. magiran.com/p1374456
Dr. Farough Amin Mozaffari; Rahim Yousefi Aghdam. "Factors Affecting the Role of Department Chairs in University of Tabriz: Department Chairs Perspectives", Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 20, 2, 2014, 143-165. magiran.com/p1374456
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال