ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا منصوری، عزت الله قنواتی، محمدرضا ثروتی، (1393). بررسی نقش مناظر ژئومورفولوژیکی و پتانسیل های ژئوتوریستی استان مرزی ایلام با استفاده از داده های مکانی، در راستای توسعه پایدار، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 23(90)، 5-12. magiran.com/p1374735
Reza Mansouri, Ezzatollah Ghanavati, Mohammad Reza Servati, (2014). The assessment of geomorphological landscapes and geotourism potential role of the Ilam province with respect to sustainable development, , 23(90), 5-12. magiran.com/p1374735
رضا منصوری، عزت الله قنواتی، محمدرضا ثروتی، بررسی نقش مناظر ژئومورفولوژیکی و پتانسیل های ژئوتوریستی استان مرزی ایلام با استفاده از داده های مکانی، در راستای توسعه پایدار. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 1393؛ 23(90): 5-12. magiran.com/p1374735
Reza Mansouri, Ezzatollah Ghanavati, Mohammad Reza Servati, The assessment of geomorphological landscapes and geotourism potential role of the Ilam province with respect to sustainable development, , 2014; 23(90): 5-12. magiran.com/p1374735
رضا منصوری، عزت الله قنواتی، محمدرضا ثروتی، "بررسی نقش مناظر ژئومورفولوژیکی و پتانسیل های ژئوتوریستی استان مرزی ایلام با استفاده از داده های مکانی، در راستای توسعه پایدار"، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) 23، شماره 90 (1393): 5-12. magiran.com/p1374735
Reza Mansouri, Ezzatollah Ghanavati, Mohammad Reza Servati, "The assessment of geomorphological landscapes and geotourism potential role of the Ilam province with respect to sustainable development", 23, no.90 (2014): 5-12. magiran.com/p1374735
رضا منصوری، عزت الله قنواتی، محمدرضا ثروتی، (1393). 'بررسی نقش مناظر ژئومورفولوژیکی و پتانسیل های ژئوتوریستی استان مرزی ایلام با استفاده از داده های مکانی، در راستای توسعه پایدار'، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 23(90)، صص.5-12. magiran.com/p1374735
Reza Mansouri, Ezzatollah Ghanavati, Mohammad Reza Servati, (2014). 'The assessment of geomorphological landscapes and geotourism potential role of the Ilam province with respect to sustainable development', , 23(90), pp.5-12. magiran.com/p1374735
رضا منصوری؛ عزت الله قنواتی؛ محمدرضا ثروتی. "بررسی نقش مناظر ژئومورفولوژیکی و پتانسیل های ژئوتوریستی استان مرزی ایلام با استفاده از داده های مکانی، در راستای توسعه پایدار". فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 23 ،90 ، 1393، 5-12. magiran.com/p1374735
Reza Mansouri; Ezzatollah Ghanavati; Mohammad Reza Servati. "The assessment of geomorphological landscapes and geotourism potential role of the Ilam province with respect to sustainable development", , 23, 90, 2014, 5-12. magiran.com/p1374735
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال