به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم سامری، محمد حسنی، میر محمد سیدعباس زاده، میرنجف موسوی، (1393). تبیین نابرابری های آموزشی و ارائه مدل توسعه آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد شناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 5(14)، 105-122. magiran.com/p1376142
Maryam Sameri, Dr. Mohammad Hassani, Dr. Mirmohammad Seyed Abbaszadeh, Dr. Mirnajaf Mousavi, (2015). Explanation of Educational Inequality and Presenting Educational Development Model Inorder to Monitor and Achieving Educational Equity Case Study: Educational Districts of West Azarbaijan Province, Geography and Territorial Spatial Arrangement, 5(14), 105-122. magiran.com/p1376142
مریم سامری، محمد حسنی، میر محمد سیدعباس زاده، میرنجف موسوی، تبیین نابرابری های آموزشی و ارائه مدل توسعه آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد شناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 1393؛ 5(14): 105-122. magiran.com/p1376142
Maryam Sameri, Dr. Mohammad Hassani, Dr. Mirmohammad Seyed Abbaszadeh, Dr. Mirnajaf Mousavi, Explanation of Educational Inequality and Presenting Educational Development Model Inorder to Monitor and Achieving Educational Equity Case Study: Educational Districts of West Azarbaijan Province, Geography and Territorial Spatial Arrangement, 2015; 5(14): 105-122. magiran.com/p1376142
مریم سامری، محمد حسنی، میر محمد سیدعباس زاده، میرنجف موسوی، "تبیین نابرابری های آموزشی و ارائه مدل توسعه آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد شناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی"، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 5، شماره 14 (1393): 105-122. magiran.com/p1376142
Maryam Sameri, Dr. Mohammad Hassani, Dr. Mirmohammad Seyed Abbaszadeh, Dr. Mirnajaf Mousavi, "Explanation of Educational Inequality and Presenting Educational Development Model Inorder to Monitor and Achieving Educational Equity Case Study: Educational Districts of West Azarbaijan Province", Geography and Territorial Spatial Arrangement 5, no.14 (2015): 105-122. magiran.com/p1376142
مریم سامری، محمد حسنی، میر محمد سیدعباس زاده، میرنجف موسوی، (1393). 'تبیین نابرابری های آموزشی و ارائه مدل توسعه آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد شناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی'، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 5(14)، صص.105-122. magiran.com/p1376142
Maryam Sameri, Dr. Mohammad Hassani, Dr. Mirmohammad Seyed Abbaszadeh, Dr. Mirnajaf Mousavi, (2015). 'Explanation of Educational Inequality and Presenting Educational Development Model Inorder to Monitor and Achieving Educational Equity Case Study: Educational Districts of West Azarbaijan Province', Geography and Territorial Spatial Arrangement, 5(14), pp.105-122. magiran.com/p1376142
مریم سامری؛ محمد حسنی؛ میر محمد سیدعباس زاده؛ میرنجف موسوی. "تبیین نابرابری های آموزشی و ارائه مدل توسعه آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد شناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی". فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 5 ،14 ، 1393، 105-122. magiran.com/p1376142
Maryam Sameri; Dr. Mohammad Hassani; Dr. Mirmohammad Seyed Abbaszadeh; Dr. Mirnajaf Mousavi. "Explanation of Educational Inequality and Presenting Educational Development Model Inorder to Monitor and Achieving Educational Equity Case Study: Educational Districts of West Azarbaijan Province", Geography and Territorial Spatial Arrangement, 5, 14, 2015, 105-122. magiran.com/p1376142
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال