به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا مشک سار، علی سلطانی، حسن ایزدی، محمدرضا بذرگر، (1393). مدل سازی آسیب پذیری فیزیکی بافت های شهری در برابر زلزله در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد شناسی: منطقه 3 شهرداری شیراز، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 5(14)، 177-194. magiran.com/p1376160
Parisa Moshksar, Dr. Ali Soltani, Dr. Hasan Izadi, Dr. Mohammad Reza Bazregar, (2015). Physical Vulnerability Modeling of Urban Textures Against Earthquake in GIS Environment, Case Study: Shiraz City, 3rd Municipal District, Geography and Territorial Spatial Arrangement, 5(14), 177-194. magiran.com/p1376160
پریسا مشک سار، علی سلطانی، حسن ایزدی، محمدرضا بذرگر، مدل سازی آسیب پذیری فیزیکی بافت های شهری در برابر زلزله در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد شناسی: منطقه 3 شهرداری شیراز. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 1393؛ 5(14): 177-194. magiran.com/p1376160
Parisa Moshksar, Dr. Ali Soltani, Dr. Hasan Izadi, Dr. Mohammad Reza Bazregar, Physical Vulnerability Modeling of Urban Textures Against Earthquake in GIS Environment, Case Study: Shiraz City, 3rd Municipal District, Geography and Territorial Spatial Arrangement, 2015; 5(14): 177-194. magiran.com/p1376160
پریسا مشک سار، علی سلطانی، حسن ایزدی، محمدرضا بذرگر، "مدل سازی آسیب پذیری فیزیکی بافت های شهری در برابر زلزله در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد شناسی: منطقه 3 شهرداری شیراز"، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 5، شماره 14 (1393): 177-194. magiran.com/p1376160
Parisa Moshksar, Dr. Ali Soltani, Dr. Hasan Izadi, Dr. Mohammad Reza Bazregar, "Physical Vulnerability Modeling of Urban Textures Against Earthquake in GIS Environment, Case Study: Shiraz City, 3rd Municipal District", Geography and Territorial Spatial Arrangement 5, no.14 (2015): 177-194. magiran.com/p1376160
پریسا مشک سار، علی سلطانی، حسن ایزدی، محمدرضا بذرگر، (1393). 'مدل سازی آسیب پذیری فیزیکی بافت های شهری در برابر زلزله در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد شناسی: منطقه 3 شهرداری شیراز'، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 5(14)، صص.177-194. magiran.com/p1376160
Parisa Moshksar, Dr. Ali Soltani, Dr. Hasan Izadi, Dr. Mohammad Reza Bazregar, (2015). 'Physical Vulnerability Modeling of Urban Textures Against Earthquake in GIS Environment, Case Study: Shiraz City, 3rd Municipal District', Geography and Territorial Spatial Arrangement, 5(14), pp.177-194. magiran.com/p1376160
پریسا مشک سار؛ علی سلطانی؛ حسن ایزدی؛ محمدرضا بذرگر. "مدل سازی آسیب پذیری فیزیکی بافت های شهری در برابر زلزله در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد شناسی: منطقه 3 شهرداری شیراز". فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 5 ،14 ، 1393، 177-194. magiran.com/p1376160
Parisa Moshksar; Dr. Ali Soltani; Dr. Hasan Izadi; Dr. Mohammad Reza Bazregar. "Physical Vulnerability Modeling of Urban Textures Against Earthquake in GIS Environment, Case Study: Shiraz City, 3rd Municipal District", Geography and Territorial Spatial Arrangement, 5, 14, 2015, 177-194. magiran.com/p1376160
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال