ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا زمانی، غلامحسین رحیمی، محمدحسین پل، محمد هدایتیان، (1393). تاثیر افزودن نانوذرات رسی بر رفتار کمانشی پوسته های مشبک نانوکامپوزیتی: بررسی تجربی، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 15(3)، 411-418. magiran.com/p1376335
Reza Zamani, Gholam Hossein Rahimi, Mohammad Hossein Pol, Mohammad Hedayatian, (2015). Reinforcing Effect of Nanoclay on Buckling Behavior of Nanocomposite Grid Shells: Experimental Investigation, Modares Mechanical Engineering, 15(3), 411-418. magiran.com/p1376335
رضا زمانی، غلامحسین رحیمی، محمدحسین پل، محمد هدایتیان، تاثیر افزودن نانوذرات رسی بر رفتار کمانشی پوسته های مشبک نانوکامپوزیتی: بررسی تجربی. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1393؛ 15(3): 411-418. magiran.com/p1376335
Reza Zamani, Gholam Hossein Rahimi, Mohammad Hossein Pol, Mohammad Hedayatian, Reinforcing Effect of Nanoclay on Buckling Behavior of Nanocomposite Grid Shells: Experimental Investigation, Modares Mechanical Engineering, 2015; 15(3): 411-418. magiran.com/p1376335
رضا زمانی، غلامحسین رحیمی، محمدحسین پل، محمد هدایتیان، "تاثیر افزودن نانوذرات رسی بر رفتار کمانشی پوسته های مشبک نانوکامپوزیتی: بررسی تجربی"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 15، شماره 3 (1393): 411-418. magiran.com/p1376335
Reza Zamani, Gholam Hossein Rahimi, Mohammad Hossein Pol, Mohammad Hedayatian, "Reinforcing Effect of Nanoclay on Buckling Behavior of Nanocomposite Grid Shells: Experimental Investigation", Modares Mechanical Engineering 15, no.3 (2015): 411-418. magiran.com/p1376335
رضا زمانی، غلامحسین رحیمی، محمدحسین پل، محمد هدایتیان، (1393). 'تاثیر افزودن نانوذرات رسی بر رفتار کمانشی پوسته های مشبک نانوکامپوزیتی: بررسی تجربی'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 15(3)، صص.411-418. magiran.com/p1376335
Reza Zamani, Gholam Hossein Rahimi, Mohammad Hossein Pol, Mohammad Hedayatian, (2015). 'Reinforcing Effect of Nanoclay on Buckling Behavior of Nanocomposite Grid Shells: Experimental Investigation', Modares Mechanical Engineering, 15(3), pp.411-418. magiran.com/p1376335
رضا زمانی؛ غلامحسین رحیمی؛ محمدحسین پل؛ محمد هدایتیان. "تاثیر افزودن نانوذرات رسی بر رفتار کمانشی پوسته های مشبک نانوکامپوزیتی: بررسی تجربی". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 15 ،3 ، 1393، 411-418. magiran.com/p1376335
Reza Zamani; Gholam Hossein Rahimi; Mohammad Hossein Pol; Mohammad Hedayatian. "Reinforcing Effect of Nanoclay on Buckling Behavior of Nanocomposite Grid Shells: Experimental Investigation", Modares Mechanical Engineering, 15, 3, 2015, 411-418. magiran.com/p1376335
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال