ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی حسن دوست فرخانی، امید رضایی، حسن پاکزاد سرداری، سعید رضایی، (1393). بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد، فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، 8(4)، 59. magiran.com/p1377328
Hasan Doost Fakhani, Hadi, Rezae, Omid, Pakzad Sardari, Hasan, Rezae, Said, (2014). The Investigation of the Relation of Attitude to Official Corruption and Emotion of Relative Deprivation, , 8(4), 59. magiran.com/p1377328
هادی حسن دوست فرخانی، امید رضایی، حسن پاکزاد سرداری، سعید رضایی، بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد. فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، 1393؛ 8(4): 59. magiran.com/p1377328
Hasan Doost Fakhani, Hadi, Rezae, Omid, Pakzad Sardari, Hasan, Rezae, Said, The Investigation of the Relation of Attitude to Official Corruption and Emotion of Relative Deprivation, , 2014; 8(4): 59. magiran.com/p1377328
هادی حسن دوست فرخانی، امید رضایی، حسن پاکزاد سرداری، سعید رضایی، "بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد"، فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان 8، شماره 4 (1393): 59. magiran.com/p1377328
Hasan Doost Fakhani, Hadi, Rezae, Omid, Pakzad Sardari, Hasan, Rezae, Said, "The Investigation of the Relation of Attitude to Official Corruption and Emotion of Relative Deprivation", 8, no.4 (2014): 59. magiran.com/p1377328
هادی حسن دوست فرخانی، امید رضایی، حسن پاکزاد سرداری، سعید رضایی، (1393). 'بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد'، فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، 8(4)، صص.59. magiran.com/p1377328
Hasan Doost Fakhani, Hadi, Rezae, Omid, Pakzad Sardari, Hasan, Rezae, Said, (2014). 'The Investigation of the Relation of Attitude to Official Corruption and Emotion of Relative Deprivation', , 8(4), pp.59. magiran.com/p1377328
هادی حسن دوست فرخانی؛ امید رضایی؛ حسن پاکزاد سرداری؛ سعید رضایی. "بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد". فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، 8 ،4 ، 1393، 59. magiran.com/p1377328
Hasan Doost Fakhani; Hadi; Rezae; Omid; Pakzad Sardari; Hasan; Rezae; Said. "The Investigation of the Relation of Attitude to Official Corruption and Emotion of Relative Deprivation", , 8, 4, 2014, 59. magiran.com/p1377328
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال