ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام جعفرزاده، سیدعلی ایوب زاده، مسعود منتظری نمین، اصغر بهلولی، (1393). شبیه سازی انتقال رسوب پشت موج شکن بندر انزلی با هدف مقایسه نرم افزار ایرانی PMO Dynamics و MIKE21، دو فصلنامه مهندسی دریا، 10(20)، 39-49. magiran.com/p1377335
Elham Jafarzadeh, Seyed Ali Ayyoubzadeh , Masoud Montazeri Namin, Asghar Bouhloly, (2015). Simulation of Sediment Transport behind Anzali Breakwater with the purpose of Comparison of Iranian PMO Dynamics Software and MIKE 21, Journal of Marine Engineering, 10(20), 39-49. magiran.com/p1377335
الهام جعفرزاده، سیدعلی ایوب زاده، مسعود منتظری نمین، اصغر بهلولی، شبیه سازی انتقال رسوب پشت موج شکن بندر انزلی با هدف مقایسه نرم افزار ایرانی PMO Dynamics و MIKE21. دو فصلنامه مهندسی دریا، 1393؛ 10(20): 39-49. magiran.com/p1377335
Elham Jafarzadeh, Seyed Ali Ayyoubzadeh , Masoud Montazeri Namin, Asghar Bouhloly, Simulation of Sediment Transport behind Anzali Breakwater with the purpose of Comparison of Iranian PMO Dynamics Software and MIKE 21, Journal of Marine Engineering, 2015; 10(20): 39-49. magiran.com/p1377335
الهام جعفرزاده، سیدعلی ایوب زاده، مسعود منتظری نمین، اصغر بهلولی، "شبیه سازی انتقال رسوب پشت موج شکن بندر انزلی با هدف مقایسه نرم افزار ایرانی PMO Dynamics و MIKE21"، دو فصلنامه مهندسی دریا 10، شماره 20 (1393): 39-49. magiran.com/p1377335
Elham Jafarzadeh, Seyed Ali Ayyoubzadeh , Masoud Montazeri Namin, Asghar Bouhloly, "Simulation of Sediment Transport behind Anzali Breakwater with the purpose of Comparison of Iranian PMO Dynamics Software and MIKE 21", Journal of Marine Engineering 10, no.20 (2015): 39-49. magiran.com/p1377335
الهام جعفرزاده، سیدعلی ایوب زاده، مسعود منتظری نمین، اصغر بهلولی، (1393). 'شبیه سازی انتقال رسوب پشت موج شکن بندر انزلی با هدف مقایسه نرم افزار ایرانی PMO Dynamics و MIKE21'، دو فصلنامه مهندسی دریا، 10(20)، صص.39-49. magiran.com/p1377335
Elham Jafarzadeh, Seyed Ali Ayyoubzadeh , Masoud Montazeri Namin, Asghar Bouhloly, (2015). 'Simulation of Sediment Transport behind Anzali Breakwater with the purpose of Comparison of Iranian PMO Dynamics Software and MIKE 21', Journal of Marine Engineering, 10(20), pp.39-49. magiran.com/p1377335
الهام جعفرزاده؛ سیدعلی ایوب زاده؛ مسعود منتظری نمین؛ اصغر بهلولی. "شبیه سازی انتقال رسوب پشت موج شکن بندر انزلی با هدف مقایسه نرم افزار ایرانی PMO Dynamics و MIKE21". دو فصلنامه مهندسی دریا، 10 ،20 ، 1393، 39-49. magiran.com/p1377335
Elham Jafarzadeh; Seyed Ali Ayyoubzadeh ; Masoud Montazeri Namin; Asghar Bouhloly. "Simulation of Sediment Transport behind Anzali Breakwater with the purpose of Comparison of Iranian PMO Dynamics Software and MIKE 21", Journal of Marine Engineering, 10, 20, 2015, 39-49. magiran.com/p1377335
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال