ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین صمدی میارکلایی، حسنعلی آقاجانی، موسی مشازمینی، حمزه صمدی میارکلایی، (1393). شناسایی و سنجش مولفه های فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی در محیط کار کارکنان زن ادارات آموزش و پرورش، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 6(2)، 229-247. magiran.com/p1377346
Hossein Samadi Miarkolaei, Hassanali Aghajani, Mousa Mashazamini, Hamzeh Samadi Miarkolaei, (2014). Explanation and evaluation of organizational citizenship behavior culture components among women employees education and training administrations, Journal of WOman in Culture Arts, 6(2), 229-247. magiran.com/p1377346
حسین صمدی میارکلایی، حسنعلی آقاجانی، موسی مشازمینی، حمزه صمدی میارکلایی، شناسایی و سنجش مولفه های فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی در محیط کار کارکنان زن ادارات آموزش و پرورش. فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 1393؛ 6(2): 229-247. magiran.com/p1377346
Hossein Samadi Miarkolaei, Hassanali Aghajani, Mousa Mashazamini, Hamzeh Samadi Miarkolaei, Explanation and evaluation of organizational citizenship behavior culture components among women employees education and training administrations, Journal of WOman in Culture Arts, 2014; 6(2): 229-247. magiran.com/p1377346
حسین صمدی میارکلایی، حسنعلی آقاجانی، موسی مشازمینی، حمزه صمدی میارکلایی، "شناسایی و سنجش مولفه های فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی در محیط کار کارکنان زن ادارات آموزش و پرورش"، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) 6، شماره 2 (1393): 229-247. magiran.com/p1377346
Hossein Samadi Miarkolaei, Hassanali Aghajani, Mousa Mashazamini, Hamzeh Samadi Miarkolaei, "Explanation and evaluation of organizational citizenship behavior culture components among women employees education and training administrations", Journal of WOman in Culture Arts 6, no.2 (2014): 229-247. magiran.com/p1377346
حسین صمدی میارکلایی، حسنعلی آقاجانی، موسی مشازمینی، حمزه صمدی میارکلایی، (1393). 'شناسایی و سنجش مولفه های فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی در محیط کار کارکنان زن ادارات آموزش و پرورش'، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 6(2)، صص.229-247. magiran.com/p1377346
Hossein Samadi Miarkolaei, Hassanali Aghajani, Mousa Mashazamini, Hamzeh Samadi Miarkolaei, (2014). 'Explanation and evaluation of organizational citizenship behavior culture components among women employees education and training administrations', Journal of WOman in Culture Arts, 6(2), pp.229-247. magiran.com/p1377346
حسین صمدی میارکلایی؛ حسنعلی آقاجانی؛ موسی مشازمینی؛ حمزه صمدی میارکلایی. "شناسایی و سنجش مولفه های فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی در محیط کار کارکنان زن ادارات آموزش و پرورش". فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 6 ،2 ، 1393، 229-247. magiran.com/p1377346
Hossein Samadi Miarkolaei; Hassanali Aghajani; Mousa Mashazamini; Hamzeh Samadi Miarkolaei. "Explanation and evaluation of organizational citizenship behavior culture components among women employees education and training administrations", Journal of WOman in Culture Arts, 6, 2, 2014, 229-247. magiran.com/p1377346
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال