ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروغ منتظری، منصور امیدی، فرنگیس خیالپرست، منیژه سبک دست، (1393). القای ریشه های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.)، دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 22(2)، 251-260. magiran.com/p1377784
Forogh Montazeri, Mansour Omidi, Farangis Khiyalparast, Manizheh Sabokdast, (2014). Hairy root induction by Agrobacterium rhizogenes in galbanum (Ferula gummosa Boiss.), Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research, 22(2), 251-260. magiran.com/p1377784
فروغ منتظری، منصور امیدی، فرنگیس خیالپرست، منیژه سبک دست، القای ریشه های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.). دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 1393؛ 22(2): 251-260. magiran.com/p1377784
Forogh Montazeri, Mansour Omidi, Farangis Khiyalparast, Manizheh Sabokdast, Hairy root induction by Agrobacterium rhizogenes in galbanum (Ferula gummosa Boiss.), Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research, 2014; 22(2): 251-260. magiran.com/p1377784
فروغ منتظری، منصور امیدی، فرنگیس خیالپرست، منیژه سبک دست، "القای ریشه های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.)"، دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 22، شماره 2 (1393): 251-260. magiran.com/p1377784
Forogh Montazeri, Mansour Omidi, Farangis Khiyalparast, Manizheh Sabokdast, "Hairy root induction by Agrobacterium rhizogenes in galbanum (Ferula gummosa Boiss.)", Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research 22, no.2 (2014): 251-260. magiran.com/p1377784
فروغ منتظری، منصور امیدی، فرنگیس خیالپرست، منیژه سبک دست، (1393). 'القای ریشه های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.)'، دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 22(2)، صص.251-260. magiran.com/p1377784
Forogh Montazeri, Mansour Omidi, Farangis Khiyalparast, Manizheh Sabokdast, (2014). 'Hairy root induction by Agrobacterium rhizogenes in galbanum (Ferula gummosa Boiss.)', Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research, 22(2), pp.251-260. magiran.com/p1377784
فروغ منتظری؛ منصور امیدی؛ فرنگیس خیالپرست؛ منیژه سبک دست. "القای ریشه های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.)". دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 22 ،2 ، 1393، 251-260. magiran.com/p1377784
Forogh Montazeri; Mansour Omidi; Farangis Khiyalparast; Manizheh Sabokdast. "Hairy root induction by Agrobacterium rhizogenes in galbanum (Ferula gummosa Boiss.)", Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research, 22, 2, 2014, 251-260. magiran.com/p1377784
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال