ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید دهقان نیری، منا محمدی فیروزه، خاطره سیلانی، (1393). تبیین تجربیات پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)، فصلنامه حیات، 20(4)، 5-18. magiran.com/p1378100
Nahid Dehghan Nayeri, Mona Mohammadi Firouzeh, Khatereh Seylani, (2015). Nurse's Experiences of the Hospital Information Systems, Hayat, 20(4), 5-18. magiran.com/p1378100
ناهید دهقان نیری، منا محمدی فیروزه، خاطره سیلانی، تبیین تجربیات پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS). فصلنامه حیات، 1393؛ 20(4): 5-18. magiran.com/p1378100
Nahid Dehghan Nayeri, Mona Mohammadi Firouzeh, Khatereh Seylani, Nurse's Experiences of the Hospital Information Systems, Hayat, 2015; 20(4): 5-18. magiran.com/p1378100
ناهید دهقان نیری، منا محمدی فیروزه، خاطره سیلانی، "تبیین تجربیات پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)"، فصلنامه حیات 20، شماره 4 (1393): 5-18. magiran.com/p1378100
Nahid Dehghan Nayeri, Mona Mohammadi Firouzeh, Khatereh Seylani, "Nurse's Experiences of the Hospital Information Systems", Hayat 20, no.4 (2015): 5-18. magiran.com/p1378100
ناهید دهقان نیری، منا محمدی فیروزه، خاطره سیلانی، (1393). 'تبیین تجربیات پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)'، فصلنامه حیات، 20(4)، صص.5-18. magiran.com/p1378100
Nahid Dehghan Nayeri, Mona Mohammadi Firouzeh, Khatereh Seylani, (2015). 'Nurse's Experiences of the Hospital Information Systems', Hayat, 20(4), pp.5-18. magiran.com/p1378100
ناهید دهقان نیری؛ منا محمدی فیروزه؛ خاطره سیلانی. "تبیین تجربیات پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)". فصلنامه حیات، 20 ،4 ، 1393، 5-18. magiran.com/p1378100
Nahid Dehghan Nayeri; Mona Mohammadi Firouzeh; Khatereh Seylani. "Nurse's Experiences of the Hospital Information Systems", Hayat, 20, 4, 2015, 5-18. magiran.com/p1378100
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال