ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد ملکی، مرجان حسین پور، حسین رفیع منش، فاطمه صالحی، زهرا لطفی، محمدرضا ناصری زاده، نورالله یاری، فاطمه کوهی، کورش هلاکویی نایینی، (1393). مروری بر مقالات ارزیابی جامعه به منظور تعیین مشکلات دارای اولویت در جمعیتهای منتخب کشور، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 12(3)، 13-21. magiran.com/p1378144
Farzad Maleki, Marjan Hossein Pour, Hossein Rafiemanesh, Fatemeh Salehi, Zahra Lotfi, Mohammad Reza Naserizadeh, Noorallah Yari, Fatemeh Koohi, Koroush Holakoie Naieni , (2014). The review of community assessment papers to determine priority problems in selected populations of Iran, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 12(3), 13-21. magiran.com/p1378144
فرزاد ملکی، مرجان حسین پور، حسین رفیع منش، فاطمه صالحی، زهرا لطفی، محمدرضا ناصری زاده، نورالله یاری، فاطمه کوهی، کورش هلاکویی نایینی، مروری بر مقالات ارزیابی جامعه به منظور تعیین مشکلات دارای اولویت در جمعیتهای منتخب کشور. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1393؛ 12(3): 13-21. magiran.com/p1378144
Farzad Maleki, Marjan Hossein Pour, Hossein Rafiemanesh, Fatemeh Salehi, Zahra Lotfi, Mohammad Reza Naserizadeh, Noorallah Yari, Fatemeh Koohi, Koroush Holakoie Naieni , The review of community assessment papers to determine priority problems in selected populations of Iran, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2014; 12(3): 13-21. magiran.com/p1378144
فرزاد ملکی، مرجان حسین پور، حسین رفیع منش، فاطمه صالحی، زهرا لطفی، محمدرضا ناصری زاده، نورالله یاری، فاطمه کوهی، کورش هلاکویی نایینی، "مروری بر مقالات ارزیابی جامعه به منظور تعیین مشکلات دارای اولویت در جمعیتهای منتخب کشور"، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 12، شماره 3 (1393): 13-21. magiran.com/p1378144
Farzad Maleki, Marjan Hossein Pour, Hossein Rafiemanesh, Fatemeh Salehi, Zahra Lotfi, Mohammad Reza Naserizadeh, Noorallah Yari, Fatemeh Koohi, Koroush Holakoie Naieni , "The review of community assessment papers to determine priority problems in selected populations of Iran", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 12, no.3 (2014): 13-21. magiran.com/p1378144
فرزاد ملکی، مرجان حسین پور، حسین رفیع منش، فاطمه صالحی، زهرا لطفی، محمدرضا ناصری زاده، نورالله یاری، فاطمه کوهی، کورش هلاکویی نایینی، (1393). 'مروری بر مقالات ارزیابی جامعه به منظور تعیین مشکلات دارای اولویت در جمعیتهای منتخب کشور'، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 12(3)، صص.13-21. magiran.com/p1378144
Farzad Maleki, Marjan Hossein Pour, Hossein Rafiemanesh, Fatemeh Salehi, Zahra Lotfi, Mohammad Reza Naserizadeh, Noorallah Yari, Fatemeh Koohi, Koroush Holakoie Naieni , (2014). 'The review of community assessment papers to determine priority problems in selected populations of Iran', Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 12(3), pp.13-21. magiran.com/p1378144
فرزاد ملکی؛ مرجان حسین پور؛ حسین رفیع منش؛ فاطمه صالحی؛ زهرا لطفی؛ محمدرضا ناصری زاده؛ نورالله یاری؛ فاطمه کوهی؛ کورش هلاکویی نایینی. "مروری بر مقالات ارزیابی جامعه به منظور تعیین مشکلات دارای اولویت در جمعیتهای منتخب کشور". مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 12 ،3 ، 1393، 13-21. magiran.com/p1378144
Farzad Maleki; Marjan Hossein Pour; Hossein Rafiemanesh; Fatemeh Salehi; Zahra Lotfi; Mohammad Reza Naserizadeh; Noorallah Yari; Fatemeh Koohi; Koroush Holakoie Naieni . "The review of community assessment papers to determine priority problems in selected populations of Iran", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 12, 3, 2014, 13-21. magiran.com/p1378144
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال