ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمزه امیری، حجت الله امامی، سیده فاطمه عبدالهی، (1393). بررسی اثر تنش خشکی بر کیفیت و کمیت ترکیبات موجود در اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.)، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، 143-150. magiran.com/p1378876
Dr Hamzeh Amiri , Mr Hojatallah Emami, Mis Fatemeh Abdollahi, (2015). Effects of drougth stress on the essential oil content and composition of Dill (Anethum graveolens L), Journal of Plant Process and Function, 3(10), 143-150. magiran.com/p1378876
حمزه امیری، حجت الله امامی، سیده فاطمه عبدالهی، بررسی اثر تنش خشکی بر کیفیت و کمیت ترکیبات موجود در اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.). فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1393؛ 3(10): 143-150. magiran.com/p1378876
Dr Hamzeh Amiri , Mr Hojatallah Emami, Mis Fatemeh Abdollahi, Effects of drougth stress on the essential oil content and composition of Dill (Anethum graveolens L), Journal of Plant Process and Function, 2015; 3(10): 143-150. magiran.com/p1378876
حمزه امیری، حجت الله امامی، سیده فاطمه عبدالهی، "بررسی اثر تنش خشکی بر کیفیت و کمیت ترکیبات موجود در اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.)"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 3، شماره 10 (1393): 143-150. magiran.com/p1378876
Dr Hamzeh Amiri , Mr Hojatallah Emami, Mis Fatemeh Abdollahi, "Effects of drougth stress on the essential oil content and composition of Dill (Anethum graveolens L)", Journal of Plant Process and Function 3, no.10 (2015): 143-150. magiran.com/p1378876
حمزه امیری، حجت الله امامی، سیده فاطمه عبدالهی، (1393). 'بررسی اثر تنش خشکی بر کیفیت و کمیت ترکیبات موجود در اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.)'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، صص.143-150. magiran.com/p1378876
Dr Hamzeh Amiri , Mr Hojatallah Emami, Mis Fatemeh Abdollahi, (2015). 'Effects of drougth stress on the essential oil content and composition of Dill (Anethum graveolens L)', Journal of Plant Process and Function, 3(10), pp.143-150. magiran.com/p1378876
حمزه امیری؛ حجت الله امامی؛ سیده فاطمه عبدالهی. "بررسی اثر تنش خشکی بر کیفیت و کمیت ترکیبات موجود در اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.)". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3 ،10 ، 1393، 143-150. magiran.com/p1378876
Dr Hamzeh Amiri ; Mr Hojatallah Emami; Mis Fatemeh Abdollahi. "Effects of drougth stress on the essential oil content and composition of Dill (Anethum graveolens L)", Journal of Plant Process and Function, 3, 10, 2015, 143-150. magiran.com/p1378876
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال