ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا مهری، سیروس قبادی، بهرام بانی نسب، پرویز احسان زاده، مهدیه غلامی، (1393). بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک چهار رقم انگور ایرانی(Vitis vinifera L.) به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، 115-126. magiran.com/p1378878
Hamidreza Mehri, Cyrus Ghobadi , Bahram Baninasab, Parviz Ehsanzadeh, Mahdiyeh Gholami, (2015). Evaluation of some physiological and morphological responses of four Iranian grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars to drought stress under in vitro conditions, Journal of Plant Process and Function, 3(10), 115-126. magiran.com/p1378878
حمیدرضا مهری، سیروس قبادی، بهرام بانی نسب، پرویز احسان زاده، مهدیه غلامی، بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک چهار رقم انگور ایرانی(Vitis vinifera L.) به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1393؛ 3(10): 115-126. magiran.com/p1378878
Hamidreza Mehri, Cyrus Ghobadi , Bahram Baninasab, Parviz Ehsanzadeh, Mahdiyeh Gholami, Evaluation of some physiological and morphological responses of four Iranian grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars to drought stress under in vitro conditions, Journal of Plant Process and Function, 2015; 3(10): 115-126. magiran.com/p1378878
حمیدرضا مهری، سیروس قبادی، بهرام بانی نسب، پرویز احسان زاده، مهدیه غلامی، "بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک چهار رقم انگور ایرانی(Vitis vinifera L.) به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 3، شماره 10 (1393): 115-126. magiran.com/p1378878
Hamidreza Mehri, Cyrus Ghobadi , Bahram Baninasab, Parviz Ehsanzadeh, Mahdiyeh Gholami, "Evaluation of some physiological and morphological responses of four Iranian grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars to drought stress under in vitro conditions", Journal of Plant Process and Function 3, no.10 (2015): 115-126. magiran.com/p1378878
حمیدرضا مهری، سیروس قبادی، بهرام بانی نسب، پرویز احسان زاده، مهدیه غلامی، (1393). 'بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک چهار رقم انگور ایرانی(Vitis vinifera L.) به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، صص.115-126. magiran.com/p1378878
Hamidreza Mehri, Cyrus Ghobadi , Bahram Baninasab, Parviz Ehsanzadeh, Mahdiyeh Gholami, (2015). 'Evaluation of some physiological and morphological responses of four Iranian grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars to drought stress under in vitro conditions', Journal of Plant Process and Function, 3(10), pp.115-126. magiran.com/p1378878
حمیدرضا مهری؛ سیروس قبادی؛ بهرام بانی نسب؛ پرویز احسان زاده؛ مهدیه غلامی. "بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک چهار رقم انگور ایرانی(Vitis vinifera L.) به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3 ،10 ، 1393، 115-126. magiran.com/p1378878
Hamidreza Mehri; Cyrus Ghobadi ; Bahram Baninasab; Parviz Ehsanzadeh; Mahdiyeh Gholami. "Evaluation of some physiological and morphological responses of four Iranian grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars to drought stress under in vitro conditions", Journal of Plant Process and Function, 3, 10, 2015, 115-126. magiran.com/p1378878
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال