ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه دریایی، بتول کرامت، محمد جواد آروین، (1393). اثر محلول پاشی سلنیوم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و ریخت شناسی دو رقم گندم (کویر- روشن) تحت تنش کادمیوم، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، 101-114. magiran.com/p1378879
Fatemeh Daryaei, Batool Keramat , Mohammad J. Arvin, (2015). Study the effects of Se and Cd on some parameters morphological and physiological in cultivars of wheat plant, Journal of Plant Process and Function, 3(10), 101-114. magiran.com/p1378879
فاطمه دریایی، بتول کرامت، محمد جواد آروین، اثر محلول پاشی سلنیوم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و ریخت شناسی دو رقم گندم (کویر- روشن) تحت تنش کادمیوم. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1393؛ 3(10): 101-114. magiran.com/p1378879
Fatemeh Daryaei, Batool Keramat , Mohammad J. Arvin, Study the effects of Se and Cd on some parameters morphological and physiological in cultivars of wheat plant, Journal of Plant Process and Function, 2015; 3(10): 101-114. magiran.com/p1378879
فاطمه دریایی، بتول کرامت، محمد جواد آروین، "اثر محلول پاشی سلنیوم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و ریخت شناسی دو رقم گندم (کویر- روشن) تحت تنش کادمیوم"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 3، شماره 10 (1393): 101-114. magiran.com/p1378879
Fatemeh Daryaei, Batool Keramat , Mohammad J. Arvin, "Study the effects of Se and Cd on some parameters morphological and physiological in cultivars of wheat plant", Journal of Plant Process and Function 3, no.10 (2015): 101-114. magiran.com/p1378879
فاطمه دریایی، بتول کرامت، محمد جواد آروین، (1393). 'اثر محلول پاشی سلنیوم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و ریخت شناسی دو رقم گندم (کویر- روشن) تحت تنش کادمیوم'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، صص.101-114. magiran.com/p1378879
Fatemeh Daryaei, Batool Keramat , Mohammad J. Arvin, (2015). 'Study the effects of Se and Cd on some parameters morphological and physiological in cultivars of wheat plant', Journal of Plant Process and Function, 3(10), pp.101-114. magiran.com/p1378879
فاطمه دریایی؛ بتول کرامت؛ محمد جواد آروین. "اثر محلول پاشی سلنیوم بر برخی صفات فیزیولوژیکی و ریخت شناسی دو رقم گندم (کویر- روشن) تحت تنش کادمیوم". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3 ،10 ، 1393، 101-114. magiran.com/p1378879
Fatemeh Daryaei; Batool Keramat ; Mohammad J. Arvin. "Study the effects of Se and Cd on some parameters morphological and physiological in cultivars of wheat plant", Journal of Plant Process and Function, 3, 10, 2015, 101-114. magiran.com/p1378879
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال