ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا اصغری، رسول قاسمی، مهدی یوسفی، نگین مهدی نژاد، (1393). تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی و کیتوزان بر میزان ترکیبات فنلی در کالوس و گیاهچه های کامل درمنه کوهی(Artemisia aucheri Boiss)، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، 93-100. magiran.com/p1378880
Gholam Reza Asghari , Rasol Ghasemi, Mehdi Yosefi, Negin Mehdinezhad, (2015). Effect of hormones, salicylic acid, chitosan on phenolic compounds in Artemisia aucheri in vitro, Journal of Plant Process and Function, 3(10), 93-100. magiran.com/p1378880
غلامرضا اصغری، رسول قاسمی، مهدی یوسفی، نگین مهدی نژاد، تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی و کیتوزان بر میزان ترکیبات فنلی در کالوس و گیاهچه های کامل درمنه کوهی(Artemisia aucheri Boiss). فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1393؛ 3(10): 93-100. magiran.com/p1378880
Gholam Reza Asghari , Rasol Ghasemi, Mehdi Yosefi, Negin Mehdinezhad, Effect of hormones, salicylic acid, chitosan on phenolic compounds in Artemisia aucheri in vitro, Journal of Plant Process and Function, 2015; 3(10): 93-100. magiran.com/p1378880
غلامرضا اصغری، رسول قاسمی، مهدی یوسفی، نگین مهدی نژاد، "تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی و کیتوزان بر میزان ترکیبات فنلی در کالوس و گیاهچه های کامل درمنه کوهی(Artemisia aucheri Boiss)"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 3، شماره 10 (1393): 93-100. magiran.com/p1378880
Gholam Reza Asghari , Rasol Ghasemi, Mehdi Yosefi, Negin Mehdinezhad, "Effect of hormones, salicylic acid, chitosan on phenolic compounds in Artemisia aucheri in vitro", Journal of Plant Process and Function 3, no.10 (2015): 93-100. magiran.com/p1378880
غلامرضا اصغری، رسول قاسمی، مهدی یوسفی، نگین مهدی نژاد، (1393). 'تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی و کیتوزان بر میزان ترکیبات فنلی در کالوس و گیاهچه های کامل درمنه کوهی(Artemisia aucheri Boiss)'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، صص.93-100. magiran.com/p1378880
Gholam Reza Asghari , Rasol Ghasemi, Mehdi Yosefi, Negin Mehdinezhad, (2015). 'Effect of hormones, salicylic acid, chitosan on phenolic compounds in Artemisia aucheri in vitro', Journal of Plant Process and Function, 3(10), pp.93-100. magiran.com/p1378880
غلامرضا اصغری؛ رسول قاسمی؛ مهدی یوسفی؛ نگین مهدی نژاد. "تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی و کیتوزان بر میزان ترکیبات فنلی در کالوس و گیاهچه های کامل درمنه کوهی(Artemisia aucheri Boiss)". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3 ،10 ، 1393، 93-100. magiran.com/p1378880
Gholam Reza Asghari ; Rasol Ghasemi; Mehdi Yosefi; Negin Mehdinezhad. "Effect of hormones, salicylic acid, chitosan on phenolic compounds in Artemisia aucheri in vitro", Journal of Plant Process and Function, 3, 10, 2015, 93-100. magiran.com/p1378880
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال