ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود رضا تدین، زهرا ایزدی، (1393). تاثیر کم آبیاری بر رشد، کمیت و کیفیت دانه کرچک تحت تیمار اسید سالیسیلیک و اسپرمین، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، 83-92. magiran.com/p1378881
Mahmoud Reza Tadayon , Zahra Izadi, (2015). Deficit irrigation effects on growth, seed quantity and quality of castor bean under salicylic acid and sprmine treatments, Journal of Plant Process and Function, 3(10), 83-92. magiran.com/p1378881
محمود رضا تدین، زهرا ایزدی، تاثیر کم آبیاری بر رشد، کمیت و کیفیت دانه کرچک تحت تیمار اسید سالیسیلیک و اسپرمین. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1393؛ 3(10): 83-92. magiran.com/p1378881
Mahmoud Reza Tadayon , Zahra Izadi, Deficit irrigation effects on growth, seed quantity and quality of castor bean under salicylic acid and sprmine treatments, Journal of Plant Process and Function, 2015; 3(10): 83-92. magiran.com/p1378881
محمود رضا تدین، زهرا ایزدی، "تاثیر کم آبیاری بر رشد، کمیت و کیفیت دانه کرچک تحت تیمار اسید سالیسیلیک و اسپرمین"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 3، شماره 10 (1393): 83-92. magiran.com/p1378881
Mahmoud Reza Tadayon , Zahra Izadi, "Deficit irrigation effects on growth, seed quantity and quality of castor bean under salicylic acid and sprmine treatments", Journal of Plant Process and Function 3, no.10 (2015): 83-92. magiran.com/p1378881
محمود رضا تدین، زهرا ایزدی، (1393). 'تاثیر کم آبیاری بر رشد، کمیت و کیفیت دانه کرچک تحت تیمار اسید سالیسیلیک و اسپرمین'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، صص.83-92. magiran.com/p1378881
Mahmoud Reza Tadayon , Zahra Izadi, (2015). 'Deficit irrigation effects on growth, seed quantity and quality of castor bean under salicylic acid and sprmine treatments', Journal of Plant Process and Function, 3(10), pp.83-92. magiran.com/p1378881
محمود رضا تدین؛ زهرا ایزدی. "تاثیر کم آبیاری بر رشد، کمیت و کیفیت دانه کرچک تحت تیمار اسید سالیسیلیک و اسپرمین". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3 ،10 ، 1393، 83-92. magiran.com/p1378881
Mahmoud Reza Tadayon ; Zahra Izadi. "Deficit irrigation effects on growth, seed quantity and quality of castor bean under salicylic acid and sprmine treatments", Journal of Plant Process and Function, 3, 10, 2015, 83-92. magiran.com/p1378881
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال