ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده حمیده طاهری، رضا شیرزادیان خرم آباد، علی اعلمی، حبیب الله سمیع زاده، (1393). بررسی تاثیر تغییر عملکرد ژن های مختلف بر واکنش گیاهان به اتیلن (C2H4) در شرایط in vitro در آرابیدوپسیس تالیانا، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، 69-82. magiran.com/p1378882
Hamideh Taheri, Reza Shirzadian, Khorramabad , Ali Alami, Habibolah Samizadeh, (2015). Assessment of change in function of various genes on plant responses to ethylene (C4H4) in vitro condition in Arabidopsis thaliana, Journal of Plant Process and Function, 3(10), 69-82. magiran.com/p1378882
سیده حمیده طاهری، رضا شیرزادیان خرم آباد، علی اعلمی، حبیب الله سمیع زاده، بررسی تاثیر تغییر عملکرد ژن های مختلف بر واکنش گیاهان به اتیلن (C2H4) در شرایط in vitro در آرابیدوپسیس تالیانا. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1393؛ 3(10): 69-82. magiran.com/p1378882
Hamideh Taheri, Reza Shirzadian, Khorramabad , Ali Alami, Habibolah Samizadeh, Assessment of change in function of various genes on plant responses to ethylene (C4H4) in vitro condition in Arabidopsis thaliana, Journal of Plant Process and Function, 2015; 3(10): 69-82. magiran.com/p1378882
سیده حمیده طاهری، رضا شیرزادیان خرم آباد، علی اعلمی، حبیب الله سمیع زاده، "بررسی تاثیر تغییر عملکرد ژن های مختلف بر واکنش گیاهان به اتیلن (C2H4) در شرایط in vitro در آرابیدوپسیس تالیانا"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 3، شماره 10 (1393): 69-82. magiran.com/p1378882
Hamideh Taheri, Reza Shirzadian, Khorramabad , Ali Alami, Habibolah Samizadeh, "Assessment of change in function of various genes on plant responses to ethylene (C4H4) in vitro condition in Arabidopsis thaliana", Journal of Plant Process and Function 3, no.10 (2015): 69-82. magiran.com/p1378882
سیده حمیده طاهری، رضا شیرزادیان خرم آباد، علی اعلمی، حبیب الله سمیع زاده، (1393). 'بررسی تاثیر تغییر عملکرد ژن های مختلف بر واکنش گیاهان به اتیلن (C2H4) در شرایط in vitro در آرابیدوپسیس تالیانا'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، صص.69-82. magiran.com/p1378882
Hamideh Taheri, Reza Shirzadian, Khorramabad , Ali Alami, Habibolah Samizadeh, (2015). 'Assessment of change in function of various genes on plant responses to ethylene (C4H4) in vitro condition in Arabidopsis thaliana', Journal of Plant Process and Function, 3(10), pp.69-82. magiran.com/p1378882
سیده حمیده طاهری؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ علی اعلمی؛ حبیب الله سمیع زاده. "بررسی تاثیر تغییر عملکرد ژن های مختلف بر واکنش گیاهان به اتیلن (C2H4) در شرایط in vitro در آرابیدوپسیس تالیانا". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3 ،10 ، 1393، 69-82. magiran.com/p1378882
Hamideh Taheri; Reza Shirzadian; Khorramabad ; Ali Alami; Habibolah Samizadeh. "Assessment of change in function of various genes on plant responses to ethylene (C4H4) in vitro condition in Arabidopsis thaliana", Journal of Plant Process and Function, 3, 10, 2015, 69-82. magiran.com/p1378882
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال