ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز کریمی، (1393). اثر دمای پایین و تیمارهای بازدارنده اتیلن روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و اتیلن تولیدی در میخک مینیاتوری(Dianthus caryophyllus L.)، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، 59-68. magiran.com/p1378883
Mahnaz Karimi , (2015). Effect of low temperature and ethylene inhibitors on antioxidant activities and ethylene production of mini carnation (Dianthus caryophyllus L.), Journal of Plant Process and Function, 3(10), 59-68. magiran.com/p1378883
مهناز کریمی، اثر دمای پایین و تیمارهای بازدارنده اتیلن روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و اتیلن تولیدی در میخک مینیاتوری(Dianthus caryophyllus L.). فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1393؛ 3(10): 59-68. magiran.com/p1378883
Mahnaz Karimi , Effect of low temperature and ethylene inhibitors on antioxidant activities and ethylene production of mini carnation (Dianthus caryophyllus L.), Journal of Plant Process and Function, 2015; 3(10): 59-68. magiran.com/p1378883
مهناز کریمی، "اثر دمای پایین و تیمارهای بازدارنده اتیلن روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و اتیلن تولیدی در میخک مینیاتوری(Dianthus caryophyllus L.)"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 3، شماره 10 (1393): 59-68. magiran.com/p1378883
Mahnaz Karimi , "Effect of low temperature and ethylene inhibitors on antioxidant activities and ethylene production of mini carnation (Dianthus caryophyllus L.)", Journal of Plant Process and Function 3, no.10 (2015): 59-68. magiran.com/p1378883
مهناز کریمی، (1393). 'اثر دمای پایین و تیمارهای بازدارنده اتیلن روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و اتیلن تولیدی در میخک مینیاتوری(Dianthus caryophyllus L.)'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، صص.59-68. magiran.com/p1378883
Mahnaz Karimi , (2015). 'Effect of low temperature and ethylene inhibitors on antioxidant activities and ethylene production of mini carnation (Dianthus caryophyllus L.)', Journal of Plant Process and Function, 3(10), pp.59-68. magiran.com/p1378883
مهناز کریمی. "اثر دمای پایین و تیمارهای بازدارنده اتیلن روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و اتیلن تولیدی در میخک مینیاتوری(Dianthus caryophyllus L.)". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3 ،10 ، 1393، 59-68. magiran.com/p1378883
Mahnaz Karimi . "Effect of low temperature and ethylene inhibitors on antioxidant activities and ethylene production of mini carnation (Dianthus caryophyllus L.)", Journal of Plant Process and Function, 3, 10, 2015, 59-68. magiran.com/p1378883
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال