ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رمضانعلی خاوری نژاد، فرزانه نجفی ، اخلاص رحیمی، (1393). اثر متقابل متیل جاسمونات و سلنات سدیم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی درگیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، 47-58. magiran.com/p1378884
Ramazam Ali Khavari, Nejad, . Farzaneh Najafi , Ekhlas Rahimi, (2015). Interaction of methyl jasmonate and sodium selenate on certain physiological parameters in Lycopersicon esculentum Mill, Journal of Plant Process and Function, 3(10), 47-58. magiran.com/p1378884
رمضانعلی خاوری نژاد، فرزانه نجفی ، اخلاص رحیمی، اثر متقابل متیل جاسمونات و سلنات سدیم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی درگیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.). فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1393؛ 3(10): 47-58. magiran.com/p1378884
Ramazam Ali Khavari, Nejad, . Farzaneh Najafi , Ekhlas Rahimi, Interaction of methyl jasmonate and sodium selenate on certain physiological parameters in Lycopersicon esculentum Mill, Journal of Plant Process and Function, 2015; 3(10): 47-58. magiran.com/p1378884
رمضانعلی خاوری نژاد، فرزانه نجفی ، اخلاص رحیمی، "اثر متقابل متیل جاسمونات و سلنات سدیم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی درگیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 3، شماره 10 (1393): 47-58. magiran.com/p1378884
Ramazam Ali Khavari, Nejad, . Farzaneh Najafi , Ekhlas Rahimi, "Interaction of methyl jasmonate and sodium selenate on certain physiological parameters in Lycopersicon esculentum Mill", Journal of Plant Process and Function 3, no.10 (2015): 47-58. magiran.com/p1378884
رمضانعلی خاوری نژاد، فرزانه نجفی ، اخلاص رحیمی، (1393). 'اثر متقابل متیل جاسمونات و سلنات سدیم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی درگیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، صص.47-58. magiran.com/p1378884
Ramazam Ali Khavari, Nejad, . Farzaneh Najafi , Ekhlas Rahimi, (2015). 'Interaction of methyl jasmonate and sodium selenate on certain physiological parameters in Lycopersicon esculentum Mill', Journal of Plant Process and Function, 3(10), pp.47-58. magiran.com/p1378884
رمضانعلی خاوری نژاد؛ فرزانه نجفی ؛ اخلاص رحیمی. "اثر متقابل متیل جاسمونات و سلنات سدیم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی درگیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3 ،10 ، 1393، 47-58. magiran.com/p1378884
Ramazam Ali Khavari; Nejad; . Farzaneh Najafi ; Ekhlas Rahimi. "Interaction of methyl jasmonate and sodium selenate on certain physiological parameters in Lycopersicon esculentum Mill", Journal of Plant Process and Function, 3, 10, 2015, 47-58. magiran.com/p1378884
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال