ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیم طلایی، آذر شاه پیری، (1393). آنالیز بیان ژن و فعالیت آنزیمی آسکوربات پراکسیداز در لایه آلرون تیمار شده با هورمون جیبرلیک اسید، آبسیزیک اسید و سالیسیلیک اسید، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، 39-46. magiran.com/p1378885
Nasim Talaei, Azar Shahpiri , (2015). Analysis of gene expression and enzymatic activity of ascorbate peroxidase in aleurone layers treated with gibberellic acid, abscisic acid and salicylic acid hormones, Journal of Plant Process and Function, 3(10), 39-46. magiran.com/p1378885
نسیم طلایی، آذر شاه پیری، آنالیز بیان ژن و فعالیت آنزیمی آسکوربات پراکسیداز در لایه آلرون تیمار شده با هورمون جیبرلیک اسید، آبسیزیک اسید و سالیسیلیک اسید. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1393؛ 3(10): 39-46. magiran.com/p1378885
Nasim Talaei, Azar Shahpiri , Analysis of gene expression and enzymatic activity of ascorbate peroxidase in aleurone layers treated with gibberellic acid, abscisic acid and salicylic acid hormones, Journal of Plant Process and Function, 2015; 3(10): 39-46. magiran.com/p1378885
نسیم طلایی، آذر شاه پیری، "آنالیز بیان ژن و فعالیت آنزیمی آسکوربات پراکسیداز در لایه آلرون تیمار شده با هورمون جیبرلیک اسید، آبسیزیک اسید و سالیسیلیک اسید"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 3، شماره 10 (1393): 39-46. magiran.com/p1378885
Nasim Talaei, Azar Shahpiri , "Analysis of gene expression and enzymatic activity of ascorbate peroxidase in aleurone layers treated with gibberellic acid, abscisic acid and salicylic acid hormones", Journal of Plant Process and Function 3, no.10 (2015): 39-46. magiran.com/p1378885
نسیم طلایی، آذر شاه پیری، (1393). 'آنالیز بیان ژن و فعالیت آنزیمی آسکوربات پراکسیداز در لایه آلرون تیمار شده با هورمون جیبرلیک اسید، آبسیزیک اسید و سالیسیلیک اسید'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، صص.39-46. magiran.com/p1378885
Nasim Talaei, Azar Shahpiri , (2015). 'Analysis of gene expression and enzymatic activity of ascorbate peroxidase in aleurone layers treated with gibberellic acid, abscisic acid and salicylic acid hormones', Journal of Plant Process and Function, 3(10), pp.39-46. magiran.com/p1378885
نسیم طلایی؛ آذر شاه پیری. "آنالیز بیان ژن و فعالیت آنزیمی آسکوربات پراکسیداز در لایه آلرون تیمار شده با هورمون جیبرلیک اسید، آبسیزیک اسید و سالیسیلیک اسید". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3 ،10 ، 1393، 39-46. magiran.com/p1378885
Nasim Talaei; Azar Shahpiri . "Analysis of gene expression and enzymatic activity of ascorbate peroxidase in aleurone layers treated with gibberellic acid, abscisic acid and salicylic acid hormones", Journal of Plant Process and Function, 3, 10, 2015, 39-46. magiran.com/p1378885
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال