ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی مومن پور، علی ایمانی، داود بخشی، حامد رضایی، (1393). ارزیابی تحمل به شوری در برخی از ژنوتیپ های بادام پیوند شده روی پایه GF677 بر اساس صفات مورفولوژیک و فلورسانس کلروفیل، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، 9-28. magiran.com/p1378887
Ali Momenpour, Ali Imani, Davod Bakhshi , Hamed Rezaei, (2015). Evaluation of salinity tolerance in some almond genotypes grafted on GF677 rootstock base on morphological characteristic and chlorophyll fluorescence, Journal of Plant Process and Function, 3(10), 9-28. magiran.com/p1378887
علی مومن پور، علی ایمانی، داود بخشی، حامد رضایی، ارزیابی تحمل به شوری در برخی از ژنوتیپ های بادام پیوند شده روی پایه GF677 بر اساس صفات مورفولوژیک و فلورسانس کلروفیل. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1393؛ 3(10): 9-28. magiran.com/p1378887
Ali Momenpour, Ali Imani, Davod Bakhshi , Hamed Rezaei, Evaluation of salinity tolerance in some almond genotypes grafted on GF677 rootstock base on morphological characteristic and chlorophyll fluorescence, Journal of Plant Process and Function, 2015; 3(10): 9-28. magiran.com/p1378887
علی مومن پور، علی ایمانی، داود بخشی، حامد رضایی، "ارزیابی تحمل به شوری در برخی از ژنوتیپ های بادام پیوند شده روی پایه GF677 بر اساس صفات مورفولوژیک و فلورسانس کلروفیل"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 3، شماره 10 (1393): 9-28. magiran.com/p1378887
Ali Momenpour, Ali Imani, Davod Bakhshi , Hamed Rezaei, "Evaluation of salinity tolerance in some almond genotypes grafted on GF677 rootstock base on morphological characteristic and chlorophyll fluorescence", Journal of Plant Process and Function 3, no.10 (2015): 9-28. magiran.com/p1378887
علی مومن پور، علی ایمانی، داود بخشی، حامد رضایی، (1393). 'ارزیابی تحمل به شوری در برخی از ژنوتیپ های بادام پیوند شده روی پایه GF677 بر اساس صفات مورفولوژیک و فلورسانس کلروفیل'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، صص.9-28. magiran.com/p1378887
Ali Momenpour, Ali Imani, Davod Bakhshi , Hamed Rezaei, (2015). 'Evaluation of salinity tolerance in some almond genotypes grafted on GF677 rootstock base on morphological characteristic and chlorophyll fluorescence', Journal of Plant Process and Function, 3(10), pp.9-28. magiran.com/p1378887
علی مومن پور؛ علی ایمانی؛ داود بخشی؛ حامد رضایی. "ارزیابی تحمل به شوری در برخی از ژنوتیپ های بادام پیوند شده روی پایه GF677 بر اساس صفات مورفولوژیک و فلورسانس کلروفیل". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3 ،10 ، 1393، 9-28. magiran.com/p1378887
Ali Momenpour; Ali Imani; Davod Bakhshi ; Hamed Rezaei. "Evaluation of salinity tolerance in some almond genotypes grafted on GF677 rootstock base on morphological characteristic and chlorophyll fluorescence", Journal of Plant Process and Function, 3, 10, 2015, 9-28. magiran.com/p1378887
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال