ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه اصلانی، فرانسواز برنارد، فاطمه میرزاجانی، جواد هادیان، (1393). مقایسه دو روش تیمار کلشی سین بر روی بذر و سرشاخه آویشن دنایی(Thymus daenensis Celak) از نظر ویژگی های مورفولوژیکی روزنه و محتوی DNAدر گیاهچه های i n vitro، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، 1-8. magiran.com/p1378888
Farzaneh Aslani, Francoise Bernard , Fatemeh Mirzajani, Javad Hadian, (2015). Comparison of in vitro seeds and shoot tips colchicine treatment methods on of Thymus daenensisCelak via the study of morphological features of stomata and cellular DNA content, Journal of Plant Process and Function, 3(10), 1-8. magiran.com/p1378888
فرزانه اصلانی، فرانسواز برنارد، فاطمه میرزاجانی، جواد هادیان، مقایسه دو روش تیمار کلشی سین بر روی بذر و سرشاخه آویشن دنایی(Thymus daenensis Celak) از نظر ویژگی های مورفولوژیکی روزنه و محتوی DNAدر گیاهچه های i n vitro. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1393؛ 3(10): 1-8. magiran.com/p1378888
Farzaneh Aslani, Francoise Bernard , Fatemeh Mirzajani, Javad Hadian, Comparison of in vitro seeds and shoot tips colchicine treatment methods on of Thymus daenensisCelak via the study of morphological features of stomata and cellular DNA content, Journal of Plant Process and Function, 2015; 3(10): 1-8. magiran.com/p1378888
فرزانه اصلانی، فرانسواز برنارد، فاطمه میرزاجانی، جواد هادیان، "مقایسه دو روش تیمار کلشی سین بر روی بذر و سرشاخه آویشن دنایی(Thymus daenensis Celak) از نظر ویژگی های مورفولوژیکی روزنه و محتوی DNAدر گیاهچه های i n vitro"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 3، شماره 10 (1393): 1-8. magiran.com/p1378888
Farzaneh Aslani, Francoise Bernard , Fatemeh Mirzajani, Javad Hadian, "Comparison of in vitro seeds and shoot tips colchicine treatment methods on of Thymus daenensisCelak via the study of morphological features of stomata and cellular DNA content", Journal of Plant Process and Function 3, no.10 (2015): 1-8. magiran.com/p1378888
فرزانه اصلانی، فرانسواز برنارد، فاطمه میرزاجانی، جواد هادیان، (1393). 'مقایسه دو روش تیمار کلشی سین بر روی بذر و سرشاخه آویشن دنایی(Thymus daenensis Celak) از نظر ویژگی های مورفولوژیکی روزنه و محتوی DNAدر گیاهچه های i n vitro'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(10)، صص.1-8. magiran.com/p1378888
Farzaneh Aslani, Francoise Bernard , Fatemeh Mirzajani, Javad Hadian, (2015). 'Comparison of in vitro seeds and shoot tips colchicine treatment methods on of Thymus daenensisCelak via the study of morphological features of stomata and cellular DNA content', Journal of Plant Process and Function, 3(10), pp.1-8. magiran.com/p1378888
فرزانه اصلانی؛ فرانسواز برنارد؛ فاطمه میرزاجانی؛ جواد هادیان. "مقایسه دو روش تیمار کلشی سین بر روی بذر و سرشاخه آویشن دنایی(Thymus daenensis Celak) از نظر ویژگی های مورفولوژیکی روزنه و محتوی DNAدر گیاهچه های i n vitro". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3 ،10 ، 1393، 1-8. magiran.com/p1378888
Farzaneh Aslani; Francoise Bernard ; Fatemeh Mirzajani; Javad Hadian. "Comparison of in vitro seeds and shoot tips colchicine treatment methods on of Thymus daenensisCelak via the study of morphological features of stomata and cellular DNA content", Journal of Plant Process and Function, 3, 10, 2015, 1-8. magiran.com/p1378888
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال