ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه منتظری، کامبیز بهاءالدین بیگی، شهرام توفیقی، (1393). طراحی یک سیستم نرم افزاری پزشکی از راه دور درتشخیص و درمان بیماری های پوستی جهت کاهش مسافرتهای استانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 11(6)، 681-688. magiran.com/p1379474
Mahdieh Montazeri, Kambiz Bahaadinbeigy, Shahram Tofighi, (2015). Designe and Implementation a web base Teledermatology System to reduce provincail travelling in Kerman Medical University, Health Information Management, 11(6), 681-688. magiran.com/p1379474
مهدیه منتظری، کامبیز بهاءالدین بیگی، شهرام توفیقی، طراحی یک سیستم نرم افزاری پزشکی از راه دور درتشخیص و درمان بیماری های پوستی جهت کاهش مسافرتهای استانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1393؛ 11(6): 681-688. magiran.com/p1379474
Mahdieh Montazeri, Kambiz Bahaadinbeigy, Shahram Tofighi, Designe and Implementation a web base Teledermatology System to reduce provincail travelling in Kerman Medical University, Health Information Management, 2015; 11(6): 681-688. magiran.com/p1379474
مهدیه منتظری، کامبیز بهاءالدین بیگی، شهرام توفیقی، "طراحی یک سیستم نرم افزاری پزشکی از راه دور درتشخیص و درمان بیماری های پوستی جهت کاهش مسافرتهای استانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 11، شماره 6 (1393): 681-688. magiran.com/p1379474
Mahdieh Montazeri, Kambiz Bahaadinbeigy, Shahram Tofighi, "Designe and Implementation a web base Teledermatology System to reduce provincail travelling in Kerman Medical University", Health Information Management 11, no.6 (2015): 681-688. magiran.com/p1379474
مهدیه منتظری، کامبیز بهاءالدین بیگی، شهرام توفیقی، (1393). 'طراحی یک سیستم نرم افزاری پزشکی از راه دور درتشخیص و درمان بیماری های پوستی جهت کاهش مسافرتهای استانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 11(6)، صص.681-688. magiran.com/p1379474
Mahdieh Montazeri, Kambiz Bahaadinbeigy, Shahram Tofighi, (2015). 'Designe and Implementation a web base Teledermatology System to reduce provincail travelling in Kerman Medical University', Health Information Management, 11(6), pp.681-688. magiran.com/p1379474
مهدیه منتظری؛ کامبیز بهاءالدین بیگی؛ شهرام توفیقی. "طراحی یک سیستم نرم افزاری پزشکی از راه دور درتشخیص و درمان بیماری های پوستی جهت کاهش مسافرتهای استانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 11 ،6 ، 1393، 681-688. magiran.com/p1379474
Mahdieh Montazeri; Kambiz Bahaadinbeigy; Shahram Tofighi. "Designe and Implementation a web base Teledermatology System to reduce provincail travelling in Kerman Medical University", Health Information Management, 11, 6, 2015, 681-688. magiran.com/p1379474
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال