ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام شریفی ذهابی، محمدحسن انتظاری ، محمدرضا مراثی، مجید یاران، (1393). اثر مصرف نان غنی شده با آرد سویا برشاخص های تن سنجی و فشارخون و ارتباط آن با ژنوتیپ های ApoE در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی، مجله علوم پزشکی کرمانشاه، 18(12)، 678-689. magiran.com/p1380137
Elham Sharifi Zahabi, Mohammad Hasan Entezari, Mohammad Hasan Entezari, Mohammad Reza Maracy, Mohammad Reza Maracy, Majid Yaran, Majid Yaran, (2015). Effect of soy flour enriched bread consumption on anthropometric indices and blood pressure and its association with ApoE genotype in overweight and obese women, Journal of Kermansha University of Medical Sciences, 18(12), 678-689. magiran.com/p1380137
الهام شریفی ذهابی، محمدحسن انتظاری ، محمدرضا مراثی، مجید یاران، اثر مصرف نان غنی شده با آرد سویا برشاخص های تن سنجی و فشارخون و ارتباط آن با ژنوتیپ های ApoE در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی. مجله علوم پزشکی کرمانشاه، 1393؛ 18(12): 678-689. magiran.com/p1380137
Elham Sharifi Zahabi, Mohammad Hasan Entezari, Mohammad Hasan Entezari, Mohammad Reza Maracy, Mohammad Reza Maracy, Majid Yaran, Majid Yaran, Effect of soy flour enriched bread consumption on anthropometric indices and blood pressure and its association with ApoE genotype in overweight and obese women, Journal of Kermansha University of Medical Sciences, 2015; 18(12): 678-689. magiran.com/p1380137
الهام شریفی ذهابی، محمدحسن انتظاری ، محمدرضا مراثی، مجید یاران، "اثر مصرف نان غنی شده با آرد سویا برشاخص های تن سنجی و فشارخون و ارتباط آن با ژنوتیپ های ApoE در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی"، مجله علوم پزشکی کرمانشاه 18، شماره 12 (1393): 678-689. magiran.com/p1380137
Elham Sharifi Zahabi, Mohammad Hasan Entezari, Mohammad Hasan Entezari, Mohammad Reza Maracy, Mohammad Reza Maracy, Majid Yaran, Majid Yaran, "Effect of soy flour enriched bread consumption on anthropometric indices and blood pressure and its association with ApoE genotype in overweight and obese women", Journal of Kermansha University of Medical Sciences 18, no.12 (2015): 678-689. magiran.com/p1380137
الهام شریفی ذهابی، محمدحسن انتظاری ، محمدرضا مراثی، مجید یاران، (1393). 'اثر مصرف نان غنی شده با آرد سویا برشاخص های تن سنجی و فشارخون و ارتباط آن با ژنوتیپ های ApoE در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی'، مجله علوم پزشکی کرمانشاه، 18(12)، صص.678-689. magiran.com/p1380137
Elham Sharifi Zahabi, Mohammad Hasan Entezari, Mohammad Hasan Entezari, Mohammad Reza Maracy, Mohammad Reza Maracy, Majid Yaran, Majid Yaran, (2015). 'Effect of soy flour enriched bread consumption on anthropometric indices and blood pressure and its association with ApoE genotype in overweight and obese women', Journal of Kermansha University of Medical Sciences, 18(12), pp.678-689. magiran.com/p1380137
الهام شریفی ذهابی؛ محمدحسن انتظاری ؛ محمدرضا مراثی؛ مجید یاران. "اثر مصرف نان غنی شده با آرد سویا برشاخص های تن سنجی و فشارخون و ارتباط آن با ژنوتیپ های ApoE در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی". مجله علوم پزشکی کرمانشاه، 18 ،12 ، 1393، 678-689. magiran.com/p1380137
Elham Sharifi Zahabi; Mohammad Hasan Entezari; Mohammad Hasan Entezari; Mohammad Reza Maracy; Mohammad Reza Maracy; Majid Yaran; Majid Yaran. "Effect of soy flour enriched bread consumption on anthropometric indices and blood pressure and its association with ApoE genotype in overweight and obese women", Journal of Kermansha University of Medical Sciences, 18, 12, 2015, 678-689. magiran.com/p1380137
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال