ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب تابانژاد، مرضیه پازوکیان، عباس عبادی، (1393). بررسی تاثیر نقش پرستار رابط بر متغیرهای بالینی بیماران ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 7(4)، 253-258. magiran.com/p1380247
Zeinab Tabanejad, Marzieh Pazokian , Abbas Ebadi, (2015). Examining the impact of liaison nurse role on patient's clinical outcomes after intensive care unit discharge: a clinical trial, Journal of Critical Care Nursing, 7(4), 253-258. magiran.com/p1380247
زینب تابانژاد، مرضیه پازوکیان، عباس عبادی، بررسی تاثیر نقش پرستار رابط بر متغیرهای بالینی بیماران ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 1393؛ 7(4): 253-258. magiran.com/p1380247
Zeinab Tabanejad, Marzieh Pazokian , Abbas Ebadi, Examining the impact of liaison nurse role on patient's clinical outcomes after intensive care unit discharge: a clinical trial, Journal of Critical Care Nursing, 2015; 7(4): 253-258. magiran.com/p1380247
زینب تابانژاد، مرضیه پازوکیان، عباس عبادی، "بررسی تاثیر نقش پرستار رابط بر متغیرهای بالینی بیماران ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی"، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه 7، شماره 4 (1393): 253-258. magiran.com/p1380247
Zeinab Tabanejad, Marzieh Pazokian , Abbas Ebadi, "Examining the impact of liaison nurse role on patient's clinical outcomes after intensive care unit discharge: a clinical trial", Journal of Critical Care Nursing 7, no.4 (2015): 253-258. magiran.com/p1380247
زینب تابانژاد، مرضیه پازوکیان، عباس عبادی، (1393). 'بررسی تاثیر نقش پرستار رابط بر متغیرهای بالینی بیماران ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی'، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 7(4)، صص.253-258. magiran.com/p1380247
Zeinab Tabanejad, Marzieh Pazokian , Abbas Ebadi, (2015). 'Examining the impact of liaison nurse role on patient's clinical outcomes after intensive care unit discharge: a clinical trial', Journal of Critical Care Nursing, 7(4), pp.253-258. magiran.com/p1380247
زینب تابانژاد؛ مرضیه پازوکیان؛ عباس عبادی. "بررسی تاثیر نقش پرستار رابط بر متغیرهای بالینی بیماران ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی". فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 7 ،4 ، 1393، 253-258. magiran.com/p1380247
Zeinab Tabanejad; Marzieh Pazokian ; Abbas Ebadi. "Examining the impact of liaison nurse role on patient's clinical outcomes after intensive care unit discharge: a clinical trial", Journal of Critical Care Nursing, 7, 4, 2015, 253-258. magiran.com/p1380247
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال