ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا زلفی، حمید احمدی پور، (1393). ژئوشیمی و پتروژنز دایک های دولریتی حاوی مگاکریست پلاژیوکلاز واقع در بخش میانی نوار ولکانو-پلوتونیک دهج-ساردوئیه (استان کرمان)، نشریه پترولوژی، 5(20)، 1-14. magiran.com/p1380725
Zahra Zolfi, Hamid Ahmadipour , (2015). Geochemistry and Petrogenesis of doleritic dykes containing megacrystic plagioclases in the middle part of Dehaj-Sarduieh volcano-plutonic belt (Kerman province), Petrology, 5(20), 1-14. magiran.com/p1380725
زهرا زلفی، حمید احمدی پور، ژئوشیمی و پتروژنز دایک های دولریتی حاوی مگاکریست پلاژیوکلاز واقع در بخش میانی نوار ولکانو-پلوتونیک دهج-ساردوئیه (استان کرمان). نشریه پترولوژی، 1393؛ 5(20): 1-14. magiran.com/p1380725
Zahra Zolfi, Hamid Ahmadipour , Geochemistry and Petrogenesis of doleritic dykes containing megacrystic plagioclases in the middle part of Dehaj-Sarduieh volcano-plutonic belt (Kerman province), Petrology, 2015; 5(20): 1-14. magiran.com/p1380725
زهرا زلفی، حمید احمدی پور، "ژئوشیمی و پتروژنز دایک های دولریتی حاوی مگاکریست پلاژیوکلاز واقع در بخش میانی نوار ولکانو-پلوتونیک دهج-ساردوئیه (استان کرمان)"، نشریه پترولوژی 5، شماره 20 (1393): 1-14. magiran.com/p1380725
Zahra Zolfi, Hamid Ahmadipour , "Geochemistry and Petrogenesis of doleritic dykes containing megacrystic plagioclases in the middle part of Dehaj-Sarduieh volcano-plutonic belt (Kerman province)", Petrology 5, no.20 (2015): 1-14. magiran.com/p1380725
زهرا زلفی، حمید احمدی پور، (1393). 'ژئوشیمی و پتروژنز دایک های دولریتی حاوی مگاکریست پلاژیوکلاز واقع در بخش میانی نوار ولکانو-پلوتونیک دهج-ساردوئیه (استان کرمان)'، نشریه پترولوژی، 5(20)، صص.1-14. magiran.com/p1380725
Zahra Zolfi, Hamid Ahmadipour , (2015). 'Geochemistry and Petrogenesis of doleritic dykes containing megacrystic plagioclases in the middle part of Dehaj-Sarduieh volcano-plutonic belt (Kerman province)', Petrology, 5(20), pp.1-14. magiran.com/p1380725
زهرا زلفی؛ حمید احمدی پور. "ژئوشیمی و پتروژنز دایک های دولریتی حاوی مگاکریست پلاژیوکلاز واقع در بخش میانی نوار ولکانو-پلوتونیک دهج-ساردوئیه (استان کرمان)". نشریه پترولوژی، 5 ،20 ، 1393، 1-14. magiran.com/p1380725
Zahra Zolfi; Hamid Ahmadipour . "Geochemistry and Petrogenesis of doleritic dykes containing megacrystic plagioclases in the middle part of Dehaj-Sarduieh volcano-plutonic belt (Kerman province)", Petrology, 5, 20, 2015, 1-14. magiran.com/p1380725
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال