ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اشرف ترکیان، (1393). شیمی کانی های توده گرانیتوئیدی قلای لان (جنوب غرب قروه، کردستان) و برآورد شاخص های فیزیکوشیمیایی آن، نشریه پترولوژی، 5(20)، 35-52. magiran.com/p1380737
Ashraf Torkian , (2015). Mineral chemistry of the granitoid Ghalilan body (SW-Qorveh, Kurdistan) and its estimates of physicochemical parameters, Petrology, 5(20), 35-52. magiran.com/p1380737
اشرف ترکیان، شیمی کانی های توده گرانیتوئیدی قلای لان (جنوب غرب قروه، کردستان) و برآورد شاخص های فیزیکوشیمیایی آن. نشریه پترولوژی، 1393؛ 5(20): 35-52. magiran.com/p1380737
Ashraf Torkian , Mineral chemistry of the granitoid Ghalilan body (SW-Qorveh, Kurdistan) and its estimates of physicochemical parameters, Petrology, 2015; 5(20): 35-52. magiran.com/p1380737
اشرف ترکیان، "شیمی کانی های توده گرانیتوئیدی قلای لان (جنوب غرب قروه، کردستان) و برآورد شاخص های فیزیکوشیمیایی آن"، نشریه پترولوژی 5، شماره 20 (1393): 35-52. magiran.com/p1380737
Ashraf Torkian , "Mineral chemistry of the granitoid Ghalilan body (SW-Qorveh, Kurdistan) and its estimates of physicochemical parameters", Petrology 5, no.20 (2015): 35-52. magiran.com/p1380737
اشرف ترکیان، (1393). 'شیمی کانی های توده گرانیتوئیدی قلای لان (جنوب غرب قروه، کردستان) و برآورد شاخص های فیزیکوشیمیایی آن'، نشریه پترولوژی، 5(20)، صص.35-52. magiran.com/p1380737
Ashraf Torkian , (2015). 'Mineral chemistry of the granitoid Ghalilan body (SW-Qorveh, Kurdistan) and its estimates of physicochemical parameters', Petrology, 5(20), pp.35-52. magiran.com/p1380737
اشرف ترکیان. "شیمی کانی های توده گرانیتوئیدی قلای لان (جنوب غرب قروه، کردستان) و برآورد شاخص های فیزیکوشیمیایی آن". نشریه پترولوژی، 5 ،20 ، 1393، 35-52. magiran.com/p1380737
Ashraf Torkian . "Mineral chemistry of the granitoid Ghalilan body (SW-Qorveh, Kurdistan) and its estimates of physicochemical parameters", Petrology, 5, 20, 2015, 35-52. magiran.com/p1380737
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال