ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره عظیم زاده، احمد جهانگیری، محمدحسین زرین کوب، امیلیو ساکانی، یلدرم دیلک، (1393). ارتباط آنورتوزیت ها با توده ماگمایی مافیک میشو و استفاده از سن سنجی آنها به عنوان راهنمایی در شناسایی پالئوتکتونیک توده ماگمایی مافیک میشو (شمال غرب ایران)، نشریه پترولوژی، 5(20)، 53-70. magiran.com/p1380740
Zohreh Azimzadeh, Ahmad Jahangiri , Mohammad Hossein Zarrinkoub, Emilio Saccani, Yildirim Dilek, (2015). Anorthosites relations with Misho mafic rocks and using age as a guide to identify the Misho mafic rocks paleotectonics (NW of Iran), Petrology, 5(20), 53-70. magiran.com/p1380740
زهره عظیم زاده، احمد جهانگیری، محمدحسین زرین کوب، امیلیو ساکانی، یلدرم دیلک، ارتباط آنورتوزیت ها با توده ماگمایی مافیک میشو و استفاده از سن سنجی آنها به عنوان راهنمایی در شناسایی پالئوتکتونیک توده ماگمایی مافیک میشو (شمال غرب ایران). نشریه پترولوژی، 1393؛ 5(20): 53-70. magiran.com/p1380740
Zohreh Azimzadeh, Ahmad Jahangiri , Mohammad Hossein Zarrinkoub, Emilio Saccani, Yildirim Dilek, Anorthosites relations with Misho mafic rocks and using age as a guide to identify the Misho mafic rocks paleotectonics (NW of Iran), Petrology, 2015; 5(20): 53-70. magiran.com/p1380740
زهره عظیم زاده، احمد جهانگیری، محمدحسین زرین کوب، امیلیو ساکانی، یلدرم دیلک، "ارتباط آنورتوزیت ها با توده ماگمایی مافیک میشو و استفاده از سن سنجی آنها به عنوان راهنمایی در شناسایی پالئوتکتونیک توده ماگمایی مافیک میشو (شمال غرب ایران)"، نشریه پترولوژی 5، شماره 20 (1393): 53-70. magiran.com/p1380740
Zohreh Azimzadeh, Ahmad Jahangiri , Mohammad Hossein Zarrinkoub, Emilio Saccani, Yildirim Dilek, "Anorthosites relations with Misho mafic rocks and using age as a guide to identify the Misho mafic rocks paleotectonics (NW of Iran)", Petrology 5, no.20 (2015): 53-70. magiran.com/p1380740
زهره عظیم زاده، احمد جهانگیری، محمدحسین زرین کوب، امیلیو ساکانی، یلدرم دیلک، (1393). 'ارتباط آنورتوزیت ها با توده ماگمایی مافیک میشو و استفاده از سن سنجی آنها به عنوان راهنمایی در شناسایی پالئوتکتونیک توده ماگمایی مافیک میشو (شمال غرب ایران)'، نشریه پترولوژی، 5(20)، صص.53-70. magiran.com/p1380740
Zohreh Azimzadeh, Ahmad Jahangiri , Mohammad Hossein Zarrinkoub, Emilio Saccani, Yildirim Dilek, (2015). 'Anorthosites relations with Misho mafic rocks and using age as a guide to identify the Misho mafic rocks paleotectonics (NW of Iran)', Petrology, 5(20), pp.53-70. magiran.com/p1380740
زهره عظیم زاده؛ احمد جهانگیری؛ محمدحسین زرین کوب؛ امیلیو ساکانی؛ یلدرم دیلک. "ارتباط آنورتوزیت ها با توده ماگمایی مافیک میشو و استفاده از سن سنجی آنها به عنوان راهنمایی در شناسایی پالئوتکتونیک توده ماگمایی مافیک میشو (شمال غرب ایران)". نشریه پترولوژی، 5 ،20 ، 1393، 53-70. magiran.com/p1380740
Zohreh Azimzadeh; Ahmad Jahangiri ; Mohammad Hossein Zarrinkoub; Emilio Saccani; Yildirim Dilek. "Anorthosites relations with Misho mafic rocks and using age as a guide to identify the Misho mafic rocks paleotectonics (NW of Iran)", Petrology, 5, 20, 2015, 53-70. magiran.com/p1380740
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال