ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسما نظری نیا، نعمت الله رشیدنژاد عمران، مهراج آقازاده، محسن آروین، (1393). پترولوژی و ژئوشیمی توده کوارتز مونزونیتی در زیرپهنه طارم، شمال شرق زنجان، نشریه پترولوژی، 5(20)، 91-106. magiran.com/p1380754
Asma Nazari Nia, Nematollah Rashidnejad Omran , Mehraj Aghazadeh, Mohsen Arvin, (2015). Petrology and geochemistry of quartz-monzonite body in the Tarom Subzone North-East of Zanjan, Petrology, 5(20), 91-106. magiran.com/p1380754
اسما نظری نیا، نعمت الله رشیدنژاد عمران، مهراج آقازاده، محسن آروین، پترولوژی و ژئوشیمی توده کوارتز مونزونیتی در زیرپهنه طارم، شمال شرق زنجان. نشریه پترولوژی، 1393؛ 5(20): 91-106. magiran.com/p1380754
Asma Nazari Nia, Nematollah Rashidnejad Omran , Mehraj Aghazadeh, Mohsen Arvin, Petrology and geochemistry of quartz-monzonite body in the Tarom Subzone North-East of Zanjan, Petrology, 2015; 5(20): 91-106. magiran.com/p1380754
اسما نظری نیا، نعمت الله رشیدنژاد عمران، مهراج آقازاده، محسن آروین، "پترولوژی و ژئوشیمی توده کوارتز مونزونیتی در زیرپهنه طارم، شمال شرق زنجان"، نشریه پترولوژی 5، شماره 20 (1393): 91-106. magiran.com/p1380754
Asma Nazari Nia, Nematollah Rashidnejad Omran , Mehraj Aghazadeh, Mohsen Arvin, "Petrology and geochemistry of quartz-monzonite body in the Tarom Subzone North-East of Zanjan", Petrology 5, no.20 (2015): 91-106. magiran.com/p1380754
اسما نظری نیا، نعمت الله رشیدنژاد عمران، مهراج آقازاده، محسن آروین، (1393). 'پترولوژی و ژئوشیمی توده کوارتز مونزونیتی در زیرپهنه طارم، شمال شرق زنجان'، نشریه پترولوژی، 5(20)، صص.91-106. magiran.com/p1380754
Asma Nazari Nia, Nematollah Rashidnejad Omran , Mehraj Aghazadeh, Mohsen Arvin, (2015). 'Petrology and geochemistry of quartz-monzonite body in the Tarom Subzone North-East of Zanjan', Petrology, 5(20), pp.91-106. magiran.com/p1380754
اسما نظری نیا؛ نعمت الله رشیدنژاد عمران؛ مهراج آقازاده؛ محسن آروین. "پترولوژی و ژئوشیمی توده کوارتز مونزونیتی در زیرپهنه طارم، شمال شرق زنجان". نشریه پترولوژی، 5 ،20 ، 1393، 91-106. magiran.com/p1380754
Asma Nazari Nia; Nematollah Rashidnejad Omran ; Mehraj Aghazadeh; Mohsen Arvin. "Petrology and geochemistry of quartz-monzonite body in the Tarom Subzone North-East of Zanjan", Petrology, 5, 20, 2015, 91-106. magiran.com/p1380754
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال