ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم زاهدی، محمد بومری، (1393). بررسی میان بارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار (کربن، اکسیژن و گوگرد) در زایش و تکوین اسکارن مس خوت، غرب یزد، ایران مرکزی، نشریه پترولوژی، 5(20)، 107-126. magiran.com/p1380764
Azam Zahedi , Mohammad Boomeri, (2015). Studies on fluid inclusions and stable isotopes (C, O and S) during generation and evolution of Khut copper skarn, West of Yazd, Central Iran, Petrology, 5(20), 107-126. magiran.com/p1380764
اعظم زاهدی، محمد بومری، بررسی میان بارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار (کربن، اکسیژن و گوگرد) در زایش و تکوین اسکارن مس خوت، غرب یزد، ایران مرکزی. نشریه پترولوژی، 1393؛ 5(20): 107-126. magiran.com/p1380764
Azam Zahedi , Mohammad Boomeri, Studies on fluid inclusions and stable isotopes (C, O and S) during generation and evolution of Khut copper skarn, West of Yazd, Central Iran, Petrology, 2015; 5(20): 107-126. magiran.com/p1380764
اعظم زاهدی، محمد بومری، "بررسی میان بارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار (کربن، اکسیژن و گوگرد) در زایش و تکوین اسکارن مس خوت، غرب یزد، ایران مرکزی"، نشریه پترولوژی 5، شماره 20 (1393): 107-126. magiran.com/p1380764
Azam Zahedi , Mohammad Boomeri, "Studies on fluid inclusions and stable isotopes (C, O and S) during generation and evolution of Khut copper skarn, West of Yazd, Central Iran", Petrology 5, no.20 (2015): 107-126. magiran.com/p1380764
اعظم زاهدی، محمد بومری، (1393). 'بررسی میان بارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار (کربن، اکسیژن و گوگرد) در زایش و تکوین اسکارن مس خوت، غرب یزد، ایران مرکزی'، نشریه پترولوژی، 5(20)، صص.107-126. magiran.com/p1380764
Azam Zahedi , Mohammad Boomeri, (2015). 'Studies on fluid inclusions and stable isotopes (C, O and S) during generation and evolution of Khut copper skarn, West of Yazd, Central Iran', Petrology, 5(20), pp.107-126. magiran.com/p1380764
اعظم زاهدی؛ محمد بومری. "بررسی میان بارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار (کربن، اکسیژن و گوگرد) در زایش و تکوین اسکارن مس خوت، غرب یزد، ایران مرکزی". نشریه پترولوژی، 5 ،20 ، 1393، 107-126. magiran.com/p1380764
Azam Zahedi ; Mohammad Boomeri. "Studies on fluid inclusions and stable isotopes (C, O and S) during generation and evolution of Khut copper skarn, West of Yazd, Central Iran", Petrology, 5, 20, 2015, 107-126. magiran.com/p1380764
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال