ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی قاسمی، سید محسن طباطبایی منش، سید حسن طباطبایی، (1393). پتروگرافی، شیمی کانی، دما-فشارسنجی و تعیین سری ماگمایی آنکلاوهای حد واسط در توده نفوذی قهرود، جنوب کاشان، نشریه پترولوژی، 5(20)، 127-146. magiran.com/p1380767
Ali Ghasemi, Seyed Mohsen Tabatabaei Manesh , Seyed Hassan Tabatabaei, (2015). Petrography, mineral chemistry, thermobarometry and the determination of magmatic series in the Ghohroud intermediate enclaves, South of Kashan, Petrology, 5(20), 127-146. magiran.com/p1380767
علی قاسمی، سید محسن طباطبایی منش، سید حسن طباطبایی، پتروگرافی، شیمی کانی، دما-فشارسنجی و تعیین سری ماگمایی آنکلاوهای حد واسط در توده نفوذی قهرود، جنوب کاشان. نشریه پترولوژی، 1393؛ 5(20): 127-146. magiran.com/p1380767
Ali Ghasemi, Seyed Mohsen Tabatabaei Manesh , Seyed Hassan Tabatabaei, Petrography, mineral chemistry, thermobarometry and the determination of magmatic series in the Ghohroud intermediate enclaves, South of Kashan, Petrology, 2015; 5(20): 127-146. magiran.com/p1380767
علی قاسمی، سید محسن طباطبایی منش، سید حسن طباطبایی، "پتروگرافی، شیمی کانی، دما-فشارسنجی و تعیین سری ماگمایی آنکلاوهای حد واسط در توده نفوذی قهرود، جنوب کاشان"، نشریه پترولوژی 5، شماره 20 (1393): 127-146. magiran.com/p1380767
Ali Ghasemi, Seyed Mohsen Tabatabaei Manesh , Seyed Hassan Tabatabaei, "Petrography, mineral chemistry, thermobarometry and the determination of magmatic series in the Ghohroud intermediate enclaves, South of Kashan", Petrology 5, no.20 (2015): 127-146. magiran.com/p1380767
علی قاسمی، سید محسن طباطبایی منش، سید حسن طباطبایی، (1393). 'پتروگرافی، شیمی کانی، دما-فشارسنجی و تعیین سری ماگمایی آنکلاوهای حد واسط در توده نفوذی قهرود، جنوب کاشان'، نشریه پترولوژی، 5(20)، صص.127-146. magiran.com/p1380767
Ali Ghasemi, Seyed Mohsen Tabatabaei Manesh , Seyed Hassan Tabatabaei, (2015). 'Petrography, mineral chemistry, thermobarometry and the determination of magmatic series in the Ghohroud intermediate enclaves, South of Kashan', Petrology, 5(20), pp.127-146. magiran.com/p1380767
علی قاسمی؛ سید محسن طباطبایی منش؛ سید حسن طباطبایی. "پتروگرافی، شیمی کانی، دما-فشارسنجی و تعیین سری ماگمایی آنکلاوهای حد واسط در توده نفوذی قهرود، جنوب کاشان". نشریه پترولوژی، 5 ،20 ، 1393، 127-146. magiran.com/p1380767
Ali Ghasemi; Seyed Mohsen Tabatabaei Manesh ; Seyed Hassan Tabatabaei. "Petrography, mineral chemistry, thermobarometry and the determination of magmatic series in the Ghohroud intermediate enclaves, South of Kashan", Petrology, 5, 20, 2015, 127-146. magiran.com/p1380767
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال