ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا دربان آستانه، مرتضی قنبری، محدثه صحرایی خانقاه، (1393). ارزیابی و تحلیل رضایت مندی مدیران محلی از خدمات سازمان های محلی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان شیروان و چرداول، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 46(90)، 771-789. magiran.com/p1382053
, (2015). Assessment of local manager's satisfaction with local organizations service Case study: villages of shirvan va Chardavol County, Human Geography Research Quarterly, 46(90), 771-789. magiran.com/p1382053
علیرضا دربان آستانه، مرتضی قنبری، محدثه صحرایی خانقاه، ارزیابی و تحلیل رضایت مندی مدیران محلی از خدمات سازمان های محلی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان شیروان و چرداول. فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 1393؛ 46(90): 771-789. magiran.com/p1382053
, Assessment of local manager's satisfaction with local organizations service Case study: villages of shirvan va Chardavol County, Human Geography Research Quarterly, 2015; 46(90): 771-789. magiran.com/p1382053
علیرضا دربان آستانه، مرتضی قنبری، محدثه صحرایی خانقاه، "ارزیابی و تحلیل رضایت مندی مدیران محلی از خدمات سازمان های محلی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان شیروان و چرداول"، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 46، شماره 90 (1393): 771-789. magiran.com/p1382053
, "Assessment of local manager's satisfaction with local organizations service Case study: villages of shirvan va Chardavol County", Human Geography Research Quarterly 46, no.90 (2015): 771-789. magiran.com/p1382053
علیرضا دربان آستانه، مرتضی قنبری، محدثه صحرایی خانقاه، (1393). 'ارزیابی و تحلیل رضایت مندی مدیران محلی از خدمات سازمان های محلی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان شیروان و چرداول'، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 46(90)، صص.771-789. magiran.com/p1382053
, (2015). 'Assessment of local manager's satisfaction with local organizations service Case study: villages of shirvan va Chardavol County', Human Geography Research Quarterly, 46(90), pp.771-789. magiran.com/p1382053
علیرضا دربان آستانه؛ مرتضی قنبری؛ محدثه صحرایی خانقاه. "ارزیابی و تحلیل رضایت مندی مدیران محلی از خدمات سازمان های محلی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان شیروان و چرداول". فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 46 ،90 ، 1393، 771-789. magiran.com/p1382053
. "Assessment of local manager's satisfaction with local organizations service Case study: villages of shirvan va Chardavol County", Human Geography Research Quarterly, 46, 90, 2015, 771-789. magiran.com/p1382053
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال