ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید کمال چهارسوقی، فرید ممیزی، امین یزدخواستی، (1393). توسعه مدل مکان یابی هاب بر مبنای صرفه جویی اقتصادی جریان ها با استفاده از وسایل حمل و نقل ظرفیت دار و محدودیت جریان ورودی به هاب، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 2(4)، 1-19. magiran.com/p1382182
Seyed Kamal Charsooghi, Farid Momayyezi, Amin Yazekhasti, (2015). Developing Hub Location Problem Based on Economy Flows by Using Capacity of Vehicle and Limitation of Entrance Flow to Hub, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2(4), 1-19. magiran.com/p1382182
سید کمال چهارسوقی، فرید ممیزی، امین یزدخواستی، توسعه مدل مکان یابی هاب بر مبنای صرفه جویی اقتصادی جریان ها با استفاده از وسایل حمل و نقل ظرفیت دار و محدودیت جریان ورودی به هاب. دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 1393؛ 2(4): 1-19. magiran.com/p1382182
Seyed Kamal Charsooghi, Farid Momayyezi, Amin Yazekhasti, Developing Hub Location Problem Based on Economy Flows by Using Capacity of Vehicle and Limitation of Entrance Flow to Hub, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2015; 2(4): 1-19. magiran.com/p1382182
سید کمال چهارسوقی، فرید ممیزی، امین یزدخواستی، "توسعه مدل مکان یابی هاب بر مبنای صرفه جویی اقتصادی جریان ها با استفاده از وسایل حمل و نقل ظرفیت دار و محدودیت جریان ورودی به هاب"، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 2، شماره 4 (1393): 1-19. magiran.com/p1382182
Seyed Kamal Charsooghi, Farid Momayyezi, Amin Yazekhasti, "Developing Hub Location Problem Based on Economy Flows by Using Capacity of Vehicle and Limitation of Entrance Flow to Hub", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems 2, no.4 (2015): 1-19. magiran.com/p1382182
سید کمال چهارسوقی، فرید ممیزی، امین یزدخواستی، (1393). 'توسعه مدل مکان یابی هاب بر مبنای صرفه جویی اقتصادی جریان ها با استفاده از وسایل حمل و نقل ظرفیت دار و محدودیت جریان ورودی به هاب'، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 2(4)، صص.1-19. magiran.com/p1382182
Seyed Kamal Charsooghi, Farid Momayyezi, Amin Yazekhasti, (2015). 'Developing Hub Location Problem Based on Economy Flows by Using Capacity of Vehicle and Limitation of Entrance Flow to Hub', Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2(4), pp.1-19. magiran.com/p1382182
سید کمال چهارسوقی؛ فرید ممیزی؛ امین یزدخواستی. "توسعه مدل مکان یابی هاب بر مبنای صرفه جویی اقتصادی جریان ها با استفاده از وسایل حمل و نقل ظرفیت دار و محدودیت جریان ورودی به هاب". دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 2 ،4 ، 1393، 1-19. magiran.com/p1382182
Seyed Kamal Charsooghi; Farid Momayyezi; Amin Yazekhasti. "Developing Hub Location Problem Based on Economy Flows by Using Capacity of Vehicle and Limitation of Entrance Flow to Hub", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2, 4, 2015, 1-19. magiran.com/p1382182
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال