ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا شعیبی نوبریان، حسین ترابی گل سفیدی، صابره دربندی، (1393). کاربرد مدل های هوشمند در تخمین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک های شمال و شمال غرب ایران، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 18(4)، 257-268. magiran.com/p1382968
M. R. Shoaibi Nobariyan , H. Torabi Golsefidi, Sabereh Darbandi, (2015). Use of the Intelligent Models to Estimate the Soil Cation Exchange Capacity in North and North West of Iran, Journal of Hydrology and Soil Science, 18(4), 257-268. magiran.com/p1382968
محمدرضا شعیبی نوبریان، حسین ترابی گل سفیدی، صابره دربندی، کاربرد مدل های هوشمند در تخمین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک های شمال و شمال غرب ایران. نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 1393؛ 18(4): 257-268. magiran.com/p1382968
M. R. Shoaibi Nobariyan , H. Torabi Golsefidi, Sabereh Darbandi, Use of the Intelligent Models to Estimate the Soil Cation Exchange Capacity in North and North West of Iran, Journal of Hydrology and Soil Science, 2015; 18(4): 257-268. magiran.com/p1382968
محمدرضا شعیبی نوبریان، حسین ترابی گل سفیدی، صابره دربندی، "کاربرد مدل های هوشمند در تخمین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک های شمال و شمال غرب ایران"، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 18، شماره 4 (1393): 257-268. magiran.com/p1382968
M. R. Shoaibi Nobariyan , H. Torabi Golsefidi, Sabereh Darbandi, "Use of the Intelligent Models to Estimate the Soil Cation Exchange Capacity in North and North West of Iran", Journal of Hydrology and Soil Science 18, no.4 (2015): 257-268. magiran.com/p1382968
محمدرضا شعیبی نوبریان، حسین ترابی گل سفیدی، صابره دربندی، (1393). 'کاربرد مدل های هوشمند در تخمین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک های شمال و شمال غرب ایران'، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 18(4)، صص.257-268. magiran.com/p1382968
M. R. Shoaibi Nobariyan , H. Torabi Golsefidi, Sabereh Darbandi, (2015). 'Use of the Intelligent Models to Estimate the Soil Cation Exchange Capacity in North and North West of Iran', Journal of Hydrology and Soil Science, 18(4), pp.257-268. magiran.com/p1382968
محمدرضا شعیبی نوبریان؛ حسین ترابی گل سفیدی؛ صابره دربندی. "کاربرد مدل های هوشمند در تخمین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک های شمال و شمال غرب ایران". نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 18 ،4 ، 1393، 257-268. magiran.com/p1382968
M. R. Shoaibi Nobariyan ; H. Torabi Golsefidi; Sabereh Darbandi. "Use of the Intelligent Models to Estimate the Soil Cation Exchange Capacity in North and North West of Iran", Journal of Hydrology and Soil Science, 18, 4, 2015, 257-268. magiran.com/p1382968
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال