ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد سعیدی مهر، روح الله فاتحی، سمیرا فرزین، (1394). ابن سینا و نظریه میل، نشریه هستی و شناخت (نامه مفید)، 1(2)، 129. magiran.com/p1383604
Mohammad Saeedi Mehr, Rohollah Fatehi, Samira Farzin, (2015). Ibn Sina and Theory of Mayl, Journal of Existence and Knowledge, 1(2), 129. magiran.com/p1383604
محمد سعیدی مهر، روح الله فاتحی، سمیرا فرزین، ابن سینا و نظریه میل. نشریه هستی و شناخت (نامه مفید)، 1394؛ 1(2): 129. magiran.com/p1383604
Mohammad Saeedi Mehr, Rohollah Fatehi, Samira Farzin, Ibn Sina and Theory of Mayl, Journal of Existence and Knowledge, 2015; 1(2): 129. magiran.com/p1383604
محمد سعیدی مهر، روح الله فاتحی، سمیرا فرزین، "ابن سینا و نظریه میل"، نشریه هستی و شناخت (نامه مفید) 1، شماره 2 (1394): 129. magiran.com/p1383604
Mohammad Saeedi Mehr, Rohollah Fatehi, Samira Farzin, "Ibn Sina and Theory of Mayl", Journal of Existence and Knowledge 1, no.2 (2015): 129. magiran.com/p1383604
محمد سعیدی مهر، روح الله فاتحی، سمیرا فرزین، (1394). 'ابن سینا و نظریه میل'، نشریه هستی و شناخت (نامه مفید)، 1(2)، صص.129. magiran.com/p1383604
Mohammad Saeedi Mehr, Rohollah Fatehi, Samira Farzin, (2015). 'Ibn Sina and Theory of Mayl', Journal of Existence and Knowledge, 1(2), pp.129. magiran.com/p1383604
محمد سعیدی مهر؛ روح الله فاتحی؛ سمیرا فرزین. "ابن سینا و نظریه میل". نشریه هستی و شناخت (نامه مفید)، 1 ،2 ، 1394، 129. magiran.com/p1383604
Mohammad Saeedi Mehr; Rohollah Fatehi; Samira Farzin. "Ibn Sina and Theory of Mayl", Journal of Existence and Knowledge, 1, 2, 2015, 129. magiran.com/p1383604
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال