ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالقاسم دادور، آرزو ایروانی، (1393). بررسی تطبیقی وجوه تصویری نقوش سکه و تمبر در دوره قاجار، دو فصلنامه پژوهش هنر، 4(8)، 57. magiran.com/p1384018
Abulghasem Dadvar, Arezoo Iravani, (2015). Comparative Study of Pictorial Aspects of Motifs in Qajar Coins and Stamps, Journal of Pazhuhesh-e Honar, 4(8), 57. magiran.com/p1384018
ابوالقاسم دادور، آرزو ایروانی، بررسی تطبیقی وجوه تصویری نقوش سکه و تمبر در دوره قاجار. دو فصلنامه پژوهش هنر، 1393؛ 4(8): 57. magiran.com/p1384018
Abulghasem Dadvar, Arezoo Iravani, Comparative Study of Pictorial Aspects of Motifs in Qajar Coins and Stamps, Journal of Pazhuhesh-e Honar, 2015; 4(8): 57. magiran.com/p1384018
ابوالقاسم دادور، آرزو ایروانی، "بررسی تطبیقی وجوه تصویری نقوش سکه و تمبر در دوره قاجار"، دو فصلنامه پژوهش هنر 4، شماره 8 (1393): 57. magiran.com/p1384018
Abulghasem Dadvar, Arezoo Iravani, "Comparative Study of Pictorial Aspects of Motifs in Qajar Coins and Stamps", Journal of Pazhuhesh-e Honar 4, no.8 (2015): 57. magiran.com/p1384018
ابوالقاسم دادور، آرزو ایروانی، (1393). 'بررسی تطبیقی وجوه تصویری نقوش سکه و تمبر در دوره قاجار'، دو فصلنامه پژوهش هنر، 4(8)، صص.57. magiran.com/p1384018
Abulghasem Dadvar, Arezoo Iravani, (2015). 'Comparative Study of Pictorial Aspects of Motifs in Qajar Coins and Stamps', Journal of Pazhuhesh-e Honar, 4(8), pp.57. magiran.com/p1384018
ابوالقاسم دادور؛ آرزو ایروانی. "بررسی تطبیقی وجوه تصویری نقوش سکه و تمبر در دوره قاجار". دو فصلنامه پژوهش هنر، 4 ،8 ، 1393، 57. magiran.com/p1384018
Abulghasem Dadvar; Arezoo Iravani. "Comparative Study of Pictorial Aspects of Motifs in Qajar Coins and Stamps", Journal of Pazhuhesh-e Honar, 4, 8, 2015, 57. magiran.com/p1384018
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال