ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسن افتخار واقفی، لیلا زحمتکش، پروین صالحی نژاد، شهین توتونچی، علی شمس آرا، (1394). ارزیابی توان تولید سلول نرونی سلولهای مزانشیمال بندناف انسان: یک روش وابسته به غلظت و زمان، مجله بیومدیکال ایران، 19(2)، 82-90. magiran.com/p1384175
Seyed Hassan Eftekhar, Vaghefi, Leila Zahmatkesh, Parvin Salehinejad, Shahin Totonchi, Ali Shams, Ara, (2015). Evaluation of Neurogenic Potential of Human Umbilical Cord Mesenchymal Cells; a Time- and Concentration- Dependent Manner, Iranian Biomedical Journal, 19(2), 82-90. magiran.com/p1384175
سید حسن افتخار واقفی، لیلا زحمتکش، پروین صالحی نژاد، شهین توتونچی، علی شمس آرا، ارزیابی توان تولید سلول نرونی سلولهای مزانشیمال بندناف انسان: یک روش وابسته به غلظت و زمان. مجله بیومدیکال ایران، 1394؛ 19(2): 82-90. magiran.com/p1384175
Seyed Hassan Eftekhar, Vaghefi, Leila Zahmatkesh, Parvin Salehinejad, Shahin Totonchi, Ali Shams, Ara, Evaluation of Neurogenic Potential of Human Umbilical Cord Mesenchymal Cells; a Time- and Concentration- Dependent Manner, Iranian Biomedical Journal, 2015; 19(2): 82-90. magiran.com/p1384175
سید حسن افتخار واقفی، لیلا زحمتکش، پروین صالحی نژاد، شهین توتونچی، علی شمس آرا، "ارزیابی توان تولید سلول نرونی سلولهای مزانشیمال بندناف انسان: یک روش وابسته به غلظت و زمان"، مجله بیومدیکال ایران 19، شماره 2 (1394): 82-90. magiran.com/p1384175
Seyed Hassan Eftekhar, Vaghefi, Leila Zahmatkesh, Parvin Salehinejad, Shahin Totonchi, Ali Shams, Ara, "Evaluation of Neurogenic Potential of Human Umbilical Cord Mesenchymal Cells; a Time- and Concentration- Dependent Manner", Iranian Biomedical Journal 19, no.2 (2015): 82-90. magiran.com/p1384175
سید حسن افتخار واقفی، لیلا زحمتکش، پروین صالحی نژاد، شهین توتونچی، علی شمس آرا، (1394). 'ارزیابی توان تولید سلول نرونی سلولهای مزانشیمال بندناف انسان: یک روش وابسته به غلظت و زمان'، مجله بیومدیکال ایران، 19(2)، صص.82-90. magiran.com/p1384175
Seyed Hassan Eftekhar, Vaghefi, Leila Zahmatkesh, Parvin Salehinejad, Shahin Totonchi, Ali Shams, Ara, (2015). 'Evaluation of Neurogenic Potential of Human Umbilical Cord Mesenchymal Cells; a Time- and Concentration- Dependent Manner', Iranian Biomedical Journal, 19(2), pp.82-90. magiran.com/p1384175
سید حسن افتخار واقفی؛ لیلا زحمتکش؛ پروین صالحی نژاد؛ شهین توتونچی؛ علی شمس آرا. "ارزیابی توان تولید سلول نرونی سلولهای مزانشیمال بندناف انسان: یک روش وابسته به غلظت و زمان". مجله بیومدیکال ایران، 19 ،2 ، 1394، 82-90. magiran.com/p1384175
Seyed Hassan Eftekhar; Vaghefi; Leila Zahmatkesh; Parvin Salehinejad; Shahin Totonchi; Ali Shams; Ara. "Evaluation of Neurogenic Potential of Human Umbilical Cord Mesenchymal Cells; a Time- and Concentration- Dependent Manner", Iranian Biomedical Journal, 19, 2, 2015, 82-90. magiran.com/p1384175
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال