ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نازیلا محتشمی، ایرج صالح ، محمدرضا نظری، حامد رفیعی، (1393). ارزیابی خسارت های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 8(4)، 127-153. magiran.com/p1384615
Nazila Mohtashami, Iraj Saleh, Mohammadreza Nazari, Hamed Rafiee, (2015). Evaluation of Environmental Damage of Alborz Dam in Mazandaran By using the Choice Experiment Approach, Agricultural Economics, 8(4), 127-153. magiran.com/p1384615
نازیلا محتشمی، ایرج صالح ، محمدرضا نظری، حامد رفیعی، ارزیابی خسارت های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب. فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 1393؛ 8(4): 127-153. magiran.com/p1384615
Nazila Mohtashami, Iraj Saleh, Mohammadreza Nazari, Hamed Rafiee, Evaluation of Environmental Damage of Alborz Dam in Mazandaran By using the Choice Experiment Approach, Agricultural Economics, 2015; 8(4): 127-153. magiran.com/p1384615
نازیلا محتشمی، ایرج صالح ، محمدرضا نظری، حامد رفیعی، "ارزیابی خسارت های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب"، فصلنامه اقتصاد کشاورزی 8، شماره 4 (1393): 127-153. magiran.com/p1384615
Nazila Mohtashami, Iraj Saleh, Mohammadreza Nazari, Hamed Rafiee, "Evaluation of Environmental Damage of Alborz Dam in Mazandaran By using the Choice Experiment Approach", Agricultural Economics 8, no.4 (2015): 127-153. magiran.com/p1384615
نازیلا محتشمی، ایرج صالح ، محمدرضا نظری، حامد رفیعی، (1393). 'ارزیابی خسارت های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب'، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 8(4)، صص.127-153. magiran.com/p1384615
Nazila Mohtashami, Iraj Saleh, Mohammadreza Nazari, Hamed Rafiee, (2015). 'Evaluation of Environmental Damage of Alborz Dam in Mazandaran By using the Choice Experiment Approach', Agricultural Economics, 8(4), pp.127-153. magiran.com/p1384615
نازیلا محتشمی؛ ایرج صالح ؛ محمدرضا نظری؛ حامد رفیعی. "ارزیابی خسارت های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب". فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 8 ،4 ، 1393، 127-153. magiran.com/p1384615
Nazila Mohtashami; Iraj Saleh; Mohammadreza Nazari; Hamed Rafiee. "Evaluation of Environmental Damage of Alborz Dam in Mazandaran By using the Choice Experiment Approach", Agricultural Economics, 8, 4, 2015, 127-153. magiran.com/p1384615
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال