به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادیا حیدری ، مسعود لطیفیان، مجید فلاح زاده، (1394). استفاده از روش اسپکتروفتومتری در تشخیص آلودگیه ای پنهان به آفت شب پره Ephestia kuhniella در خرمای رقم کبکاب، نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی، 6(1)، 17-28. magiran.com/p1384622
Nadia Heidary, Masoud Latifian, Majid Fallahzadeh, (2015). The spectrophotometry method to evaluating in the infestation level of developmental stages of Ephestia kuheniella in type date palm Kabkab, Journal of Novel Researches on Plant Protection, 6(1), 17-28. magiran.com/p1384622
نادیا حیدری ، مسعود لطیفیان، مجید فلاح زاده، استفاده از روش اسپکتروفتومتری در تشخیص آلودگیه ای پنهان به آفت شب پره Ephestia kuhniella در خرمای رقم کبکاب. نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی، 1394؛ 6(1): 17-28. magiran.com/p1384622
Nadia Heidary, Masoud Latifian, Majid Fallahzadeh, The spectrophotometry method to evaluating in the infestation level of developmental stages of Ephestia kuheniella in type date palm Kabkab, Journal of Novel Researches on Plant Protection, 2015; 6(1): 17-28. magiran.com/p1384622
نادیا حیدری ، مسعود لطیفیان، مجید فلاح زاده، "استفاده از روش اسپکتروفتومتری در تشخیص آلودگیه ای پنهان به آفت شب پره Ephestia kuhniella در خرمای رقم کبکاب"، نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی 6، شماره 1 (1394): 17-28. magiran.com/p1384622
Nadia Heidary, Masoud Latifian, Majid Fallahzadeh, "The spectrophotometry method to evaluating in the infestation level of developmental stages of Ephestia kuheniella in type date palm Kabkab", Journal of Novel Researches on Plant Protection 6, no.1 (2015): 17-28. magiran.com/p1384622
نادیا حیدری ، مسعود لطیفیان، مجید فلاح زاده، (1394). 'استفاده از روش اسپکتروفتومتری در تشخیص آلودگیه ای پنهان به آفت شب پره Ephestia kuhniella در خرمای رقم کبکاب'، نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی، 6(1)، صص.17-28. magiran.com/p1384622
Nadia Heidary, Masoud Latifian, Majid Fallahzadeh, (2015). 'The spectrophotometry method to evaluating in the infestation level of developmental stages of Ephestia kuheniella in type date palm Kabkab', Journal of Novel Researches on Plant Protection, 6(1), pp.17-28. magiran.com/p1384622
نادیا حیدری ؛ مسعود لطیفیان؛ مجید فلاح زاده. "استفاده از روش اسپکتروفتومتری در تشخیص آلودگیه ای پنهان به آفت شب پره Ephestia kuhniella در خرمای رقم کبکاب". نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی، 6 ،1 ، 1394، 17-28. magiran.com/p1384622
Nadia Heidary; Masoud Latifian; Majid Fallahzadeh. "The spectrophotometry method to evaluating in the infestation level of developmental stages of Ephestia kuheniella in type date palm Kabkab", Journal of Novel Researches on Plant Protection, 6, 1, 2015, 17-28. magiran.com/p1384622
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال