ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد حیدری، (1394). تحلیلی بر جایگاه آفت کش های ثبت شده در ایران به لحاظ مخاطرات سرطان زایی، فصلنامه گیاه پزشکی، 6(1)، 1-16. magiran.com/p1384623
Ahmad Heidari, (2015). A Review on the Position of the Carcinogenic Hazards of pesticides Registered in Iran, Plant Protection Journal, 6(1), 1-16. magiran.com/p1384623
احمد حیدری، تحلیلی بر جایگاه آفت کش های ثبت شده در ایران به لحاظ مخاطرات سرطان زایی. فصلنامه گیاه پزشکی، 1394؛ 6(1): 1-16. magiran.com/p1384623
Ahmad Heidari, A Review on the Position of the Carcinogenic Hazards of pesticides Registered in Iran, Plant Protection Journal, 2015; 6(1): 1-16. magiran.com/p1384623
احمد حیدری، "تحلیلی بر جایگاه آفت کش های ثبت شده در ایران به لحاظ مخاطرات سرطان زایی"، فصلنامه گیاه پزشکی 6، شماره 1 (1394): 1-16. magiran.com/p1384623
Ahmad Heidari, "A Review on the Position of the Carcinogenic Hazards of pesticides Registered in Iran", Plant Protection Journal 6, no.1 (2015): 1-16. magiran.com/p1384623
احمد حیدری، (1394). 'تحلیلی بر جایگاه آفت کش های ثبت شده در ایران به لحاظ مخاطرات سرطان زایی'، فصلنامه گیاه پزشکی، 6(1)، صص.1-16. magiran.com/p1384623
Ahmad Heidari, (2015). 'A Review on the Position of the Carcinogenic Hazards of pesticides Registered in Iran', Plant Protection Journal, 6(1), pp.1-16. magiran.com/p1384623
احمد حیدری. "تحلیلی بر جایگاه آفت کش های ثبت شده در ایران به لحاظ مخاطرات سرطان زایی". فصلنامه گیاه پزشکی، 6 ،1 ، 1394، 1-16. magiran.com/p1384623
Ahmad Heidari. "A Review on the Position of the Carcinogenic Hazards of pesticides Registered in Iran", Plant Protection Journal, 6, 1, 2015, 1-16. magiran.com/p1384623
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال