ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالقاسم تاکی، سمیه سالاری، محمد بوجارپور، محسن ساری، محسن تقی زاده، (1394). اثر تغذیه سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس بر ویژگی های کمی و کیفی تخم مرغ، برخی فراسنجه های خونی و تغییرات ریخت شناسی تخمدان در مرغان تخم گذار، فصلنامه دامپزشکی ایران، 11(46)، 43-55. magiran.com/p1384830
Somayyeh Salari, (2015). Effects of feeding various levels of Lavandula stoechas essence on quantitative and qualitative characteristics of egg, some blood parameters, and morphological changes of ovary in laying hens, Iranian Veterinary Journal, 11(46), 43-55. magiran.com/p1384830
ابوالقاسم تاکی، سمیه سالاری، محمد بوجارپور، محسن ساری، محسن تقی زاده، اثر تغذیه سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس بر ویژگی های کمی و کیفی تخم مرغ، برخی فراسنجه های خونی و تغییرات ریخت شناسی تخمدان در مرغان تخم گذار. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1394؛ 11(46): 43-55. magiran.com/p1384830
Somayyeh Salari, Effects of feeding various levels of Lavandula stoechas essence on quantitative and qualitative characteristics of egg, some blood parameters, and morphological changes of ovary in laying hens, Iranian Veterinary Journal, 2015; 11(46): 43-55. magiran.com/p1384830
ابوالقاسم تاکی، سمیه سالاری، محمد بوجارپور، محسن ساری، محسن تقی زاده، "اثر تغذیه سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس بر ویژگی های کمی و کیفی تخم مرغ، برخی فراسنجه های خونی و تغییرات ریخت شناسی تخمدان در مرغان تخم گذار"، فصلنامه دامپزشکی ایران 11، شماره 46 (1394): 43-55. magiran.com/p1384830
Somayyeh Salari, "Effects of feeding various levels of Lavandula stoechas essence on quantitative and qualitative characteristics of egg, some blood parameters, and morphological changes of ovary in laying hens", Iranian Veterinary Journal 11, no.46 (2015): 43-55. magiran.com/p1384830
ابوالقاسم تاکی، سمیه سالاری، محمد بوجارپور، محسن ساری، محسن تقی زاده، (1394). 'اثر تغذیه سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس بر ویژگی های کمی و کیفی تخم مرغ، برخی فراسنجه های خونی و تغییرات ریخت شناسی تخمدان در مرغان تخم گذار'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 11(46)، صص.43-55. magiran.com/p1384830
Somayyeh Salari, (2015). 'Effects of feeding various levels of Lavandula stoechas essence on quantitative and qualitative characteristics of egg, some blood parameters, and morphological changes of ovary in laying hens', Iranian Veterinary Journal, 11(46), pp.43-55. magiran.com/p1384830
ابوالقاسم تاکی؛ سمیه سالاری؛ محمد بوجارپور؛ محسن ساری؛ محسن تقی زاده. "اثر تغذیه سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس بر ویژگی های کمی و کیفی تخم مرغ، برخی فراسنجه های خونی و تغییرات ریخت شناسی تخمدان در مرغان تخم گذار". فصلنامه دامپزشکی ایران، 11 ،46 ، 1394، 43-55. magiran.com/p1384830
Somayyeh Salari. "Effects of feeding various levels of Lavandula stoechas essence on quantitative and qualitative characteristics of egg, some blood parameters, and morphological changes of ovary in laying hens", Iranian Veterinary Journal, 11, 46, 2015, 43-55. magiran.com/p1384830
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال