ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ام البنین اکبری، سید ابوالفضل وقار سیدین، سید علیرضا سعادتجو، طوبی کاظمی، (1394). تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در کنترل عوارض مرتبط با بیماری، فصلنامه پرستاری داخلی - جراحی، 3(4)، 185-194. magiran.com/p1385199
Omolbanin Akbari, Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin, Seyed Alireza Saadatjoo, Tooba Kazemi, (2015). Effect of Continuous Care Model on the Self-Efficacy of Patients with Myocardial Infarction in Controlling Disease Complications, Iranian Journal Of Medical - Surgical Nursing, 3(4), 185-194. magiran.com/p1385199
ام البنین اکبری، سید ابوالفضل وقار سیدین، سید علیرضا سعادتجو، طوبی کاظمی، تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در کنترل عوارض مرتبط با بیماری. فصلنامه پرستاری داخلی - جراحی، 1394؛ 3(4): 185-194. magiran.com/p1385199
Omolbanin Akbari, Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin, Seyed Alireza Saadatjoo, Tooba Kazemi, Effect of Continuous Care Model on the Self-Efficacy of Patients with Myocardial Infarction in Controlling Disease Complications, Iranian Journal Of Medical - Surgical Nursing, 2015; 3(4): 185-194. magiran.com/p1385199
ام البنین اکبری، سید ابوالفضل وقار سیدین، سید علیرضا سعادتجو، طوبی کاظمی، "تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در کنترل عوارض مرتبط با بیماری"، فصلنامه پرستاری داخلی - جراحی 3، شماره 4 (1394): 185-194. magiran.com/p1385199
Omolbanin Akbari, Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin, Seyed Alireza Saadatjoo, Tooba Kazemi, "Effect of Continuous Care Model on the Self-Efficacy of Patients with Myocardial Infarction in Controlling Disease Complications", Iranian Journal Of Medical - Surgical Nursing 3, no.4 (2015): 185-194. magiran.com/p1385199
ام البنین اکبری، سید ابوالفضل وقار سیدین، سید علیرضا سعادتجو، طوبی کاظمی، (1394). 'تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در کنترل عوارض مرتبط با بیماری'، فصلنامه پرستاری داخلی - جراحی، 3(4)، صص.185-194. magiran.com/p1385199
Omolbanin Akbari, Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin, Seyed Alireza Saadatjoo, Tooba Kazemi, (2015). 'Effect of Continuous Care Model on the Self-Efficacy of Patients with Myocardial Infarction in Controlling Disease Complications', Iranian Journal Of Medical - Surgical Nursing, 3(4), pp.185-194. magiran.com/p1385199
ام البنین اکبری؛ سید ابوالفضل وقار سیدین؛ سید علیرضا سعادتجو؛ طوبی کاظمی. "تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر خودکارآمدی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در کنترل عوارض مرتبط با بیماری". فصلنامه پرستاری داخلی - جراحی، 3 ،4 ، 1394، 185-194. magiran.com/p1385199
Omolbanin Akbari; Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin; Seyed Alireza Saadatjoo; Tooba Kazemi. "Effect of Continuous Care Model on the Self-Efficacy of Patients with Myocardial Infarction in Controlling Disease Complications", Iranian Journal Of Medical - Surgical Nursing, 3, 4, 2015, 185-194. magiran.com/p1385199
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال